15.3.17

Προσλήψεις Ο.Β.Α: Οι προκηρύξεις και πληροφορίες. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 27 Μαρτίου 2017.Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι γεννημένοι από την 1-1-1990 και μετά. Επιπλέον, για τους έφεδρους πρέπει να μην έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία της οριστικής απολύσεώς τους κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών, ενώ οι υπηρετούντες οπλίτες πρέπει να απολύονται οριστικώς από 27 Απριλίου έως 27 Ιουνίου 2017.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στις Στρατολογικές Υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται (ή στις πλησιέστερες στον τόπο διαμονής τους) και από τους οπλίτες στις Μονάδες που υπηρετούν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Σύμφωνα με την απόφαση ο αριθμός των ανακατατασσόμενων οπλιτών και επανακατατασσόμενων εφέδρων (ΟΒΑ) κατά το έτος 2017 και για βραχεία περίοδο δυο (2) ετών, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους, ορίζεται ως εξής:
α. Σε εξακόσιους (600) για το Στρατό Ξηράς.
β. Σε διακόσιους (200) για το Πολεμικό Ναυτικό.
γ. Σε διακόσιους (200) για την Πολεμική Αεροπορία
συνολικά δηλαδή 1000 άτομα.

Οι συνολικές μικτές αποδοχές των προσληφθέντων θα είναι μεταξύ  των 12.000 – 13.000 ευρώ.

No comments :