22.8.19

Ἀπάντησις εἰς τό ἀπό 21/8/2019 δημοσίευμα τοῦ κ. Ἀγγέλου Σκορδᾶ στην εφημερίδα "ΤΑ ΝΕΑ" σχετικά μέ τό «ἰσλαμικό τέμενος»

Αἰκατερίνης Κίμωνος Παντελίδου, δικηγόρου Ἀθηνῶν, δι’ ἑαυτήν καί ὡς ἐκπροσώπου πολιτῶν τῆς περιοχῆς καί τοῦ Πολιτιστικοῦ καί Ἐξωρραϊστικοῦ Συλλόγου «Η ΑΘΗΝΆ», ἑδρεύοντος εἰς τόν Βοτανικόν.
Κοινοποιουμένη: πρός τόν κ. Γεώργιον Καλαντζῆ, Γενικόν Γραμματέα Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα εἰς τό Μαρούσι Ἀττικῆς.

Δέν εἲμεθα «οὒτε ἀκροδεξιοί, οὒτε παραθρησκευτική ὀργάνωση, οὒτε βάνδαλοι κλπ» ὃπως μᾶς χαρακτηρίζετε, ἐνῶ ἒχετε πλήρη ἂγνοιαν τῆς ὑποθέσεως. Εἲμεθα γηγενεῖς Ἓλληνες πολῖτες πού ἐνδιαφερόμεθα διά τήν ρατσιστικήν εἰς βάρος μας ἐπίθεσιν τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας μή σεβομένης, ἐν προκειμένῳ, τό Σύνταγμά μας, «τήν ἒννομον τάξιν» καί τά δικαιώματά μας ὡς ἀνθρώπων ὃπως αὐτά περιγράφωνται εἰς τήν ΕΣΔΑ καί τιμῶντας τήν ἐλευθερίαν τοῦ Λόγου καί τοῦ τύπου, εἲμεθα ὑποχρεωμένοι νά Σᾶς ἐφιστήσωμεν, ἀπό τήν ἰδικήν μας πλευράν, τά κάτωθι:

Α. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ὁ ἐπίδικος χῶρος εἰς τόν Βοτανικό καί ἐπί τῆς Ἱερᾶς ὁδοῦ ἀρ. 114, ἒχει χαρακτηρισθῆ ἀπό τό ἒτος 1995 «ὡς κοινόχρηστος χῶρος πρασίνου».
 • Ἐντός τοῦ χώρου αὐτοῦ εὑρίσκεται ἀπό πολλῶν ἐτῶν ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου, μέχρι δέ τήν 30/8/2018 καί ὁ Ἱερός Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας, κατεδαφισθείς ἀπό τήν ἰδίαν τήν Πολιτείαν μέ τήν προστασίαν τῆς Εἰσαγγελίας τοῦ Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν προκειμένου νά κτισθῆ ἐκεῖ τό τέμενος τοῦ Ἰσλάμ.
 • Ἐντός τοῦ ἐπιδίκου χώρου εἰς τό ὑπέδαφός του εὑρίσκεται τμῆμα τοῦ Ἀρχαίου Δημοσίου Σήματος καί ὁ Ἀρχαῖος Ναός τῶν τεσσάρων Θεῶν πού ἀμφότερα ἀναδεικνυόμενα ἀπό τήν ἀρχαιολογικήν σκαπάνην θά ἀποτελοῦσαν «βαριάν βιομηχανίαν τῆς Ἑλλάδος» μέ τ’ ἀνάλογα ἒσοδα.
 • Ἀκριβῶς ἒναντι τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἀρ. 114 ἀνευρέθησαν ἀρχαῖα τμήματα τῆς ἀρχαίας Ἱερᾶς Ὁδοῦ ἐκεῖ καί ἡ Ἱερά Ἑλαία τοῦ Πλάτωνος.
 • Ὀλίγα μέτρα δεξιώτερα κεῖται ὁ Ὀρθόδοξος Χριστιανικός Ναός τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἐκτισμένος ἐν πολλοῖς μέ ἀρχαῖα ὑλικά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Μειλιχίου Διός.
 • Πλησίον, 200 περίπου μέτρα, εἰς τήν αὐτήν εὐθεῖαν καί δίπλα εἰς τήν στᾶσιν τοῦ ΜΕΤΡΟ (ΕΛΑΙΩΝΑΣ) ἀνευρέθησαν ὑπολείμματα τῆς Ἀρχαίας Γέφυρας Κηφισσοῦ.
 • Παραπλήσια κεῖται ὁ Ἱερός Κεραμεικός, τό Ἀρχαῖον μας Νεκροταφεῖον, ἡ Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνος καί ΟΛΑ αὐτά ὑπό τήν σκιάν τῆς Ἀκροπόλεως.
 • Ὁ ἐπίδικος χῶρος, κεῖται ἐπί τῆς περιφήμου Ἱερᾶς Ὁδοῦ πού ἓνωνεν χιλιάδες χρόνια πρίν καί ἑνώνει ἀκόμη τήν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν μέ τήν Ἱεράν Ἐλευσῖνα, καί περιστοιχίζεται ἀπό τούς δρόμους Ὀρφέως, Ἁγίας Τριάδος, Ἁγίου Πολυκάρπου, Ἁγίας Ἂννης, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Σάββα, βρίθει δέ Ὀρθοδόξων Ναῶν, ἀντιστοίχων μέ τίς ἀνωτέρω ὁδούς.
 • Ἑκατέρωθεν τοῦ ἐπιδίκου χώρου στεγάζεται τό Πολεμικόν Ναυτικόν.

Ἐπί τῆς ὁδοῦ Πολυκάρπου παράλληλα πρός τήν Ἱεράν Ὁδόν καί ὀλίγα μέτρα ἀπό τόν ἐπίδικον χῶρον λειτουργεῖ τό κατάλυμμα τῶν παράνομων μεταναστῶν ἢ μεταναστῶν, περίπου 2.200 ἀτόμων κατά τήν βεβαίωσιν τοῦ Δήμου Ἀθηναίων πού περιμένουν τήν λειτουργία τοῦ τεμένους. Ἒτσι ὃμως θά δημιουργηθῆ μία ἰσλαμική πόλις πρό τῶν πυλῶν τῶν Ἀθηνῶν πού θά καταλύση σίγουρα τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν καί καταργεί τήν Συνθήκη τῆς Λωζάνης. Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους ἀκριβῶς αὐτόν τόν συμβολισμόν περιέχει, νά ἐπιδείξη «τοῖς πράγμασιν» τήν κατάλυσιν τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης. Διότι οὐσιαστικά δέν ἐξυπηρετεῖ λειτουργικά παρά μόνον μόλις 300-320 ἂτομα. Ἡ λειτουργία τοῦ τεμένους σημαίνει τήν κατάληψη τοῦ ἐπιδίκου χώρου διά παντός. Εἶναι καθαρά ἐποικισμός. Δηλαδή πρόκειται δι’ ἓναν χῶρον, ἀνέκαθεν καί ἀρχαιόθεν Ἑλληνικόν καί Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν μέ ἂρρηκτη πολιτιστικήν συνέχειαν καί συνοχήν.

Β. ΤΟ ΕΠΙΔΙΚΟΝ ΚΤΙΣΜΑ εἶναι παράνομον πολεοδομικά:

 • Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Ε’ Τμήματος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησις ἀκυρώσεως τῆς οἰκοδομικῆς ἀδείας ὡς καί ἂλλων συναφῶν πράξεων ἢ παραλείψεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ Τεμένους διά πλείστας παρανομίας, καθιστώσας τό κτῖσμα αὐτό παράνομον. [Σημειωτέον ὃτι ἒχομεν καταθέσει καί συζητήσει καί προηγουμένας αἰτήσεις ἀκυρώσεως διά τάς ἑκάστοτε παρανομίας τῶν ἀποφάσεων καί πράξεων τῆς Διοικήσεως διά τήν κατασκευήν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους ἓνεκεν τῶν ὁποίων ἡ Διοίκησις προέβαινεν εἰς διορθώσεις διά τῆς ἐκδόσεως τροπολογιῶν.]
 • Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Ἀθηνῶν (ἀκυρωτική διαδικασία) αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν τοῦ ἀπό 10/10/2016 συμφωνητικοῦ συμβάσεως ἀναθέσεως τῆς κατασκευῆς τοῦ ἒργου ὁμοῦ μεθ’ ἑτέρων πράξεων τῆς Διοικήσεως καθιστωσῶν τήν κατασκευήν τοῦ κτίσματος παράνομον καί αὐθαίρετον καί δή ἐντός περιοχῆς εἰς τήν ὁποίαν δέν διηνοίχθησαν δρόμοι οὒτε συνετάγη πρᾶξις τακτοποιήσεως καί ἀναλογισμοῦ τῶν ἰδιοκτησιῶν καί ΑΝΕΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.
 • Ἐκκρεμεῖ ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας αἲτησίς μας διά τήν ἀκύρωσιν ἀποφάσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Παιδείας σχετικῶς μέ τήν σύστασιν τῆς «Διοικούσης Ἐπιτροπῆς τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους Ἀθηνῶν».
 • Ἐκκρεμοῦν καθ’ ἁπαξαπάσης τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ὑπηρεσίας Ἀθηνῶν καί τῆς Πολεοδομίας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων μηνύσεις εὑρισκόμεναι ἢδη εἰς τόν «προσδιορισμόν».
 • Ἐκκρεμεῖ κατά τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως Θρησκευμάτων τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας κ. Γεωργίου Καλαντζῆ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Διευθύνσεως Κτηριακῶν Ὑποδομῶν τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ὑποδομῶν τοῦ Ὑπουργείου Ὑποδομῶν, Μεταφορῶν καί Δικτύων, τοῦ κ. Ἡλία Ζαγοραίου, Εἰσαγγελέως, τ. Προϊσταμένου τῆς Εἰσαγγελίας Πρωτοδικῶν Ἀθηνῶν καί λοιπῶν ἡ ἀπό 10/9/2018 μήνυσίς μας ἐνώπιον τῆς κ. Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου διά τήν κατεδάφισιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον, ἢδη ἀρξαμένων τῶν μαρτυρικῶν καταθέσεων ἐνώπιον τῆς 24ης Πταισματοδίκου Ἀθηνῶν.
 • Ἐκκρεμεῖ προσφυγή μας ἐνώπιον τῆς ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ διά τόν παράνομον καί ἀδιαφανῆ διαγωνισμόν εἰς τόν ἐπίδικον χῶρον.

Κι ὅλα αὐτά διά νά λειτουργήσουν ἕνα τέμενος ἄλλης θρησκείας καί ἄλλου πολιτισμοῦ εἰς ἕνα χῶρον ἀποκλειστικῶς πανάρχαιον Ἑλληνικό καί Χριστιανικόν Ὀρθόδοξον. Ἕνα τόπον ἱερόν διά τούς Ἕλληνες καί ἀρρήκτως συνδεδεμένον μέ τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχή!

Γ. ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ

Ἒχετε καταλύσει τήν διάκρισιν τῶν ἐξουσιῶν ἐπεμβαίνων καί παρεμποδίζων τό ἒργον τῆς χειμάζουσας Δικαιοσύνης προεξοφλῶν ὃτι αἱ ἐκκρεμοῦσαι ἀποφάσεις θά συμβαδίζουν μέ τίς «προθέσεις» Σας καί εἶσθε ἀπολύτως πεπεισμένος ὃτι θά ἐκδοθοῦν αὗται κατά τήν «βούλησίν Σας», ἢ τήν «ἐπιταγήν Σας», ὣστε νά προσδιορίζετε αὐθαιρέτως τόν χρόνον ἐνάρξεως τῆς λειτουργίας τοῦ ἐπιδόξου τεμένους; Θά μπορούσαμε ἐμεῖς εἰς τήν ΜΕΚΚΑ τῶν ἀξιοτίμων μουσουλμάνων νά λειτουργήσωμεν ἓναν Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Ναόν, ἢ νά κτίσωμεν ἓνα ὁμοίωμα τοῦ Παρθενῶνος, θά ἦτο ἐφικτόν, θά ἦτο πρέπον;

Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Εἲμεθα ἀποφασισμένοι νά ἀγωνισθοῦμε εἰς τά Ἑλληνικά καί Διεθνῆ Δικαστήρια διά νά μήν λειτουργήση τό κτῖσμα αὐτό ὡς ἰσλαμικό τέμενος, Σεβόμενοι τήν Ἱστορίαν μας, τό Σύνταγμά μας, ἐπιθυμοῦντες νά διατηρήσωμε τήν ἱστορικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν.

Ἀναμένοντες τήν δημοσίευσιν τῆς παρούσης ἀπαντήσεως αὐτούσιας, ὡς ὀφείλετε, κατά τήν ἐλευθερίαν τοῦ λόγου και τοῦ τύπου.

Μετά πλείστης τιμῆς

Η K. Γιαννάκου–Κουτσίκου, ὑπεστήριξεν εἰς τήν Ἑλληνικήν  Βουλή την «Διαχειριστική Ἐπιτροπή ἰσλαμικοῦ τεμένους».

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ δημοσιεύματός σας διά τήν κ. Γιαννάκου–Κουτσίκου, σᾶς παραθέτω τήν αἰτιολογικήν ἒκθεσιν τοῦ Ν. 3512/2006 τήν ὁποίαν ἡ ἀνωτέρω ὑπεστήριξεν εἰς τήν Ἑλληνικήν Βουλή «περί ἱδρύσεως Νομικοῦ Προσώπου Ἰδιωτικοῦ Δικαίου μέ τήν ἐπωνυμίαν «Διαχειριστική Ἐπιτροπή ἰσλαμικοῦ τεμένους», ἀναφορικά μέ τό ἐπίδοξον τέμενος εἰς τόν Βοτανικόν.  Μήν ἐκπλαγεῖτε, δέν εἶναι κείμενον τοῦ Ἐρντογάν, ἀλλά τῆς ἀνωτέρω κυρίας, δευτέρας εἰς τό ψηφοδέλτιον Ἐπικρατείας τῆς Ν.Δ., θέσεως ἐπιβραβευτικῆς διά τό ἒργον της κατά τήν διάρκειαν τῆς ὑπουργικῆς της θητείας ὡς Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμάτων, ὑπογραφόμενον ὑπ’ αὐτῆς καί τοῦ κ. Ἀλογοσκούφη.

Τό κείμενον ἒχει ὡς ἑξῆς:

«ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μέ τήν επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους»»

Πρός τή Βουλή των Ελλήνων

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελλάδα, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Οι αιτίες για τη μετατροπή της Ελλάδας από παραδοσιακή χώρα αποστολής μεταναστών σε χώρα υποδοχής εδράζονται αφ’ ενός μεν στην οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, αφ’ ετέρου δε στις γενικότερες πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που επήλθαν στην Ευρώπη και, ειδικότερα, στο χώρο της Βαλκανικής χερσονήσου και του αραβικού κόσμου τα τελευταία έτη. Μεγάλο δε μέρος των μεταναστών προέρχονται από όλο το γεωγραφικό φάσμα του αραβικού κόσμου. Παρά την ουσιαστική συνεισφορά των μεταναστών στην εθνική οικονομία και τη συμβολή τους για τη δημιουργία μιας πολυθρησκευτικής, πολυφυλετικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας, πολλά από τα πρόσωπα αυτά παρέμεναν στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, τροφοδοτώντας έτσι, ακούσια, τάσεις επιφυλακτικότητας εκ μέρους του ημεδαπού πληθυσμού. Αυτή η ιδιότυπη απομόνωσή τους δυσχέραινε αρκετά τήν διαδικασία ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία. 

Μία από τις κύριες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής είναι και η θρησκευτική έκφραση μέσω της λατρευτικής ζωής της κάθε θρησκευτικής κοινότητας. Έτσι, ενώ τα τελευταία χρόνια όλες σχεδόν οι αιτήσεις των θρησκευτικών κοινοτήτων για άδειες ίδρυσης και λειτουργίας χώρων λατρείας (καθολικών, προτεσταντών, μαρτύρων του Ιεχωβά κ.λπ.) έχουν ικανοποιηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, απουσίαζε ένας επίσημος χώρος λατρείας στον οποίο οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Αττικής μπορούν νά εκτελούν ακωλύτως τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όπως επιτάσσει το άρθρο 13 του Συντάγματος και οι σχετικές διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η χώρα μας, ιδίως δε η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κύριες αιτίες για τη μή λειτουργία τεμένους στην Αττική έως σήμερα στάθηκαν από τη μία η απουσία ενιαίας έκφρασης του μουσουλμανικού στοιχείου και από την άλλη το ότι δεν είχε υποβληθεί έως σήμερα από τις ίδιες τις μουσουλμανικές κοινότητες επίσημο αίτημα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 

Ο προταθείς κατά το παρελθόν χώρος ανέγερσης τεμένους στην Παιανία δεν ήταν ευκόλως προσβάσιμος. Κατόπιν αυτών, η Κυβέρνηση αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα τέμενος στην Αθήνα, αντιμετωπίζοντας έτσι τη χρόνια ανάγκη των μουσουλμάνων να έχουν έναν επίσημο, σύγχρονο και αξιοπρεπή χώρο λατρείας.» 

Ὃπως καλά καταλαβαίνετε ἡ ἐν λόγῳ ὑποψηφία ἐπιβραβεύεται διά τίς ἀνωτέρω ἀπόψεις της καί διά πολλές ἂλλες καί τοποθετεῖται εἰς ἐκλόγιμη θέσιν προκειμένου νά συνεχίση τήν ἀποδόμησιν τῆς Ἑλλάδος, ἐκτελῶντας τίς ἐντολές τῆς Παγκόσμιας Τάξεως Πραγμάτων. Ὑπ’ ὂψιν ὃτι εἰς τήν δημιουργίαν Τεμένους αὐτοβούλως προέβη τό Ἑλληνικόν Δημόσιον χωρίς σχετικήν αἲτησιν κάποιου μουσουλμανικοῦ φορέα. Ὡς καί ὃτι εἰς τήν Ἀττικήν λειτουργοῦν 120 τζαμιά, τά ὁποῖα ἒχουν πλέον νόμιμον ἂδειαν καί τό παμμέγιστον τζαμί εἰς τόν Ταῦρον χωρητικότητος 2.000 ἀτόμων, ἐνῶ τό ἐπίδοξον τζαμί ἒχει χωρητικότητα μόλις 300 -350 ἀτόμων.

Ἡ Νέα Τάξις Πραγμάτων - εἰς τήν ὁποίαν ὑπακούει τυφλά ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνησις - ἐπέλεξεν ὃμως τόν χῶρον αὐτόν διά νά διασπάση τήν πολιτιστικήν μας συνέχειαν καί συνοχήν, καί ν’ ἀλλοιώση τόν δημογραφικόν χάρτη τῆς περιοχῆς Ἐν συνεχείᾳ λοιπόν τοῦ δημοσιεύματός σας καί εἰς ἐνίσχυσιν αὐτοῦ κατανοοῦμεν τόν συμβολισμόν τῆς ἐπιλογῆς τῆς ἀνωτέρω κυρίας εἰς τό ψηφοδέλτιον Ἐπικρατείας τῆς Ν.Δ. καί κατ’ ἐπέκτασιν τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Ἓλληνες καί Ἑλληνίδες, Δέν πρέπει νά καταθέσωμεν τά «ὃπλα μας» πού εἶναι ἡ πίστις μας εἰς τόν Θεόν μας καί ἡ ἑλληνική συνείδησίς μας. Ἐμεῖς δέ πού ἒχομεν ταχθῆ εἰς τόν Βοτανικόν, δίδομεν τήν ὑπόσχεσιν εἰς τήν Παναγιά μας ὃτι θά ἐπανασυστήσωμεν τόν Ἱερόν Ναόν της. Γένοιτο!


ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Κ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ, ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 182 ΑΘΗΝΑΙ 11472, 2103614320 - 6972073811

No comments :