22.11.16

Τα Πέντε "C" στους Αυτοσχέδιους Εκρηκτικούς Μηχανισμούς

Πηγή: wwwapps.tc.gc.ca (επεξεργασμένη)Τα πέντε C αντιστοιχούν σε πέντε Αγγλικές λέξεις. Ακόμα και σε χώρες όπου τα Αγγλικά δεν είναι η εθνική γλώσσα τα πέντε C παραμένουν μία αρχή και διδάσκονται στα Αγγλικά.

Οι λέξεις αυτές είναι οι εξής.
  • Confirm (Επιβεβαίωση)
  • Clear (Εκκένωση)
  • Cordon (Περίμετρος ασφαλείας)
  • Check (Παρατήρηση)
  • Control (Έλεγχος)


Οι πέντε αυτές λέξεις από μόνες τους δε λένε και πολλά. Ακολουθεί μία σύντομη επεξήγηση για το τι ακριβώς περιγράφει το κάθε ένα από τα πέντε C

https://defensegr.wordpress.com/

No comments :