5.4.17

Brexit: «Κανόνες εμπλοκής» ψήφισε το ΕΚ, πρώτα οι πολίτες

Τον οδηγό των Ευρωπαίων διαπραγματευτών για το Brexit ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της προσπάθειας για την επιτάχυνση της διαδικασίας και την όσο το δυνατόν πιο σφαιρική προσέγγιση του πολύπλοκου ζητήματος της αποσύνδεσης της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο στο Στρασβούργο ψήφισε με 516 ψήφους υπέρ και 133 κατά, απόφαση η οποία καθορίζει τα όρια και τις νόρμες των διαπραγματεύσεων, ενώ η οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί θα χρειαστεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να μπορέσει να τεθεί σε ισχύ.  Οι ευρωβουλευτές ζητούν και από τις δύο πλευρές να ενεργήσουν με καλή πίστη και πλήρη διαφάνεια, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή έξοδος της χώρας από την Ένωση.

- Το ψήφισμα τονίζει ότι «ανεξαρτήτως της έκβασής τους, οι διαπραγματεύσεις για τη μελλοντική σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι δυνατό να περιλαμβάνουν οποιονδήποτε συμψηφισμό μεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της αμυντικής συνεργασίας, αφενός, και της μελλοντικής οικονομικής σχέσης, αφετέρου».

- Επισημαίνει ότι εφόσον σημειωθεί «ουσιαστική πρόοδος» προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας αποχώρησης, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν συνομιλίες σχετικά με ενδεχόμενες μεταβατικές ρυθμίσεις με βάση το προβλεπόμενο πλαίσιο για το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου με την ΕΕ. Οι εν λόγω μεταβατικές συμφωνίες δεν θα πρέπει να διαρκέσουν πάνω από τρία χρόνια, ενώ «μια συμφωνία σχετικά με τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου ως τρίτης χώρας μπορεί να συναφθεί μόνον από τη στιγμή που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

- Το ψήφισμα προειδοποιεί ότι «θα ήταν αντίθετο προς το δίκαιο της Ένωσης αν το Ηνωμένο Βασίλειο άρχιζε, πριν από την αποχώρησή του, διαπραγματεύσεις για πιθανές εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες» προσθέτοντας επίσης ότι «οποιαδήποτε διμερής συμφωνία μεταξύ ενός ή περισσότερων από τα παραμένοντα κράτη μέλη και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί από την ΕΕ των 27, σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας αποχώρησης θα ήταν σε αντίθεση με τις Συνθήκες».

- Το ΕΚ τονίζει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο οφείλει να τιμήσει όλες τις νομικές, δημοσιονομικές και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, που καθίστανται ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία της αποχώρησής του και μετά.

- Παράλληλα αναγνωρίζεται ότι στη συμφωνία αποχώρησης θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ιδιαίτερη θέση της νήσου της Ιρλανδίας και τις ειδικές περιστάσεις που αντιμετωπίζει και ζητά να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου στα σύνορα μεταξύ Ιρλανδίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Υποστηρίζει ακόμη ότι είναι απολύτως αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνέχεια και η σταθερότητα στην ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία και να αποφευχθεί η επιστροφή σε σύνορα με μεθοριακούς ελέγχους. «Η εντολή και οι διαπραγματευτικές οδηγίες που ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρως τις θέσεις και τα συμφέροντα των πολιτών της ΕΕ-27, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ιρλανδίας, δεδομένου ότι το εν λόγω κράτος μέλος θα επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ»

- Το σχέδιο ψηφίσματος εστιάζει στη διασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στη Βρετανία και τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην ΕΕ. Τονίζει, επίσης, ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει μέλος της ΕΕ μέχρι την επίσημη ημερομηνία αποχώρησής του και αυτό συνεπάγεται δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών υποχρεώσεων που μπορεί να επεκταθούν και πέρα από την ημερομηνία αποχώρησης. Το ΕΚ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου η οποία θα περιείχε αποσπασματικές ή τομεακές διατάξεις, μεταξύ άλλων για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και επαναλαμβάνει το αδιαίρετο των τεσσάρων ελευθεριών της ενιαίας αγοράς: την ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των κεφαλαίων, των υπηρεσιών και των ατόμων. Το ψήφισμα προειδοποιεί ότι οιαδήποτε υποβάθμιση των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ελεύθερη κυκλοφορία πριν από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα ήταν αντίθετη προς το δίκαιο της Ένωσης και καλεί την ΕΕ των 27 να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί ο φόβος των πολιτών του ΗΒ για ενδεχόμενη απώλεια των δικαιωμάτων που απολαύουν σήμερα.
Ενεργή συμμετοχή του ΕΚ

- Το ΕΚ σημειώνει ότι «διατηρεί το δικαίωμα να αποσαφηνίσει τη θέση του σχετικά με τις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασιλείου και εάν κριθεί απαραίτητο, να εγκρίνει και άλλα ψηφίσματα, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένα θέματα ή τομεακά ζητήματα, υπό το φως της προόδου ή μη των εν λόγω διαπραγματεύσεων».

No comments :