02/08/2011

ΤΟ ΝΕΟΝ ΣΧΟΛΕΙΟΝ: Μεταρρυθμίσεις είς τήν Έκπαίδευσιν

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Τό Ύπουργείον Έθνικής Παιδείας άναγγέλει πάλιν... "άλλαγάς" είς τήν έν τελματώσει κειμένην Γενικήν Έκπαίδευσιν. Όμως Άμεσον προτερότητα διά τήν Έλληνικήν Πολιτείαν, είς τά πλαίσια τών μεταρρυθμίσεων τού έν παρακμή τελούντος έκπαιδευτικού μας συστήματος, πρέπει ν΄ άποτελέση ή σύστασις άνά τήν Έλλάδα πάσαν Άγροτικών Σχολείων. Τό ίσχύον είς τήν μέσην Παιδείαν καθεστώς έχει άπό μακρού ήδη χρόνου έξαντλήσει τά όριά του. Δέν προάγει τήν ούσιαστικήν γνώσιν, τήν Έλληνομάθειαν, ένώ ένεργεί ώς κεκράκτης άποστασίας τών Έλληνοπαίδων τής ύπαίθρου άπό τήν μόνην παράγουσαν φιλοτίμους Έλληνας, Πατριώτας, Παραγωγούς Τροφίμων καί Άνθρώπων Άγροτικής Έλλάδος. Έχει έμφυσήσει είς τήν Έλληνικήν νεότητα τήν νοοτροπίαν τής φυγής άπό τάς Πατρογονικάς Έστίας, τήν έθνοκτόνον τάσιν τής διά τού παρακμάσαντος "πανεπιστημίου" διαφυγής άπό τού καθήκοντος τής Συναλληλίας, τής Φυσιολατρείας καί τής Φιλοπατρίας. Τά "πανεπιστήμιά" μας κατέστησαν στρατώνες άστικού "γενιτσαρισμού", έντός τών όποίων οί έστερημένοι τού κοινωνικού καί έθνικού καθήκοντος "λειτουργοί" των έμβάλλουν είς τήν Έλληνικήν νεότητα τήν άποστροφήν πρός τάς προαιωνίας άξίας τού Έθνους μας, ώς ή τού έργάτου καί φίλου τής Μητρός Γαίας, καί τήν... "καλλιέργειαν" τού ήσσονος κόπου!...Ήγουν τού καλοπερασοπούλου, τού κτωμένου άπό μίαν βολικήν καρέκλαν γραφείου είσόδημα, πολλαπλάσιον, εί δυνατόν, έκείνου τού... "άφελούς" άποχειροβιώτου άγρότου...

Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΑΕΡΓΟΥΝΤΩΝ "ΑΝΕΡΓΩΝ"
Ή άπάτη τών δήθεν έγχωρίων ... "άνέργων", οί όποίοι τό έπόμενον έτος 2012 μ.Ά.Τ. θέλουν... "ύπερβή" τό...έν έκατομμύριον θά πρέπει νά λάβη τέλος. Όλοι οί Βορειοηπειρώται καί οί Ίλλυριοί-Άλβανοί εύρίσκουν έργασίας έν Έλλάδι...Οί ήμέτεροι έν έργασιακή δυναμικότητι όντες νέοι, διατί άντιμετωπίζουν τοιούτον "πρόβλημα"; Άπλώς..βαρύνονται ν΄ άσκήσουν "βάναυσα" έργα, τά όποία ήθελον θίξει τάς άβράς των χείρας!... Διότι κατέστησαν...λεπτεπίλεπτοι! Άπό τοιούτους άπαρτίζονται καί οί ύπονομευταί τών θεσμών ψευδαναρχικοί καλυπτροφόροι κακοποιοί, τά κοινωνικά αύτά παράσιτα, τά όποία δρούν άσυδότως είς βάρος τών δημοκρατικών δικαιωμάτων καί, έπ΄ έσχάτων, καί κατ΄ αύτής τής προσπαθείας τών "έκκλησιαζομένων" έν ταίς πλατείαις τών πόλεων ύπέρ τής άνελίξεως τών πολιτικών καί πολιτειακών μας θεσμών.... Τέρμα είς αύτήν τήν άθλιότητα τών έστερουμένων τού άναγκαίου φιλοτίμου πρός άλλαγήν τής οίκονομικής των θέσεως, έκείνων, οί όποίοι άναμένουν τό έν χρεωκοπία τελούν κράτος μας νά τούς διορίση είς τάς τάξεις τών διαιτωμένων άπό τό Δημόσιον Ταμείον άνενεργών, -ήτοι τών δρώντων έν πολλοίς,διά τής άδρανείας των "δημοσίων ύπαλλήλων"-, τών...άεργούντων πολιτών, ώς...βολευθέντων ύπό τήν..."κεραμίδα" τού κράτους...

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΑΞΙΣ
Άγροτικά Σχολεία άναγκαιούν είς τόν τόπον μας. Σήμερον ούδέν έχομεν. Είχομεν τάς Άγροτικάς Σχολάς Τίρυνθος καί Λαρίσσης καί τάς καταργήσαμεν! Είχομεν τούς Σχολικούς Κήπους καί τούς μετετρέψαμεν είς οίκόπεδα! Νύν έν Έλλάδι ύπάρχει μία μόνον...άμερικανικών προδιαγραφών Άγροτική Σχολή έν Θεσσαλονίκη! Διότι άντί τοιούτων ίδρυμάτων, όπου ή Έλληνική Νεότης θά κοινωνή μέ τά διακόσια(200) άγροτικά έπαγγέλματα, συνεστήθησαν άνά πάσαν τήν έπικράτειαν άχρηστα "πανεπιστήμια"...Καί έάν προήγετο έστω ή Γνώσις, ή ούσιαστική Γνώσις, ή Έλληνομάθεια, ή Κοινωνική Άλληλεγγύη, ή Συναλληλία, ή Φυσιολατρεία, ή Άγάπη πρός τήν Έθνικήν μας Πνευματικήν Παράδοσιν, ό Προαιώνιος Πολιτισμός μας, τού όποίου Βάσιν συνιστά ό Όλυμπισμός, τότε θά έπετέλουν όντως κάποιον ούσιαστικόν έργον. Ούδέν όμως! Φυλλοξήρα καί πνευματική άπνοια έν τοίς τοιούτοις καταστήμασι. Διό μείωσις αύτών! Έρρέτωσαν καί οί άστικοί οίκιστικοί καρκίνοι, έκείνοι τών Άθηνών, Θεσσαλονίκης κ.ά.π. καί άνασυγκροτηθήτωσαν οί άγροτικοί μας οίκιστικοί βιότοποι καί δή έκείνοι τών άκριτικών περιοχών. Διότι είσάγομεν πάντα τά έδώδιμα έξ άνατολής καί νότου!... Ούδέ σίτον πλέον παράγομεν...Μέ τήν κατάρτισιν προγραμμάτων καί έθνικών καί ήθικών κινήτρων διά Έναγωγήν νέων είς τά άγια άγροτικά έργα, τήν Διάλυσιν τών έθνοκτόνων άστικών οίκιστικών καρκίνων(Άθηνών, Θεσσαλονίκης κ.ά.), δέον όπως προγραμματισθή καί ή Έπιστροφή τών φυγάδων τής έσωτερικής καί έξωτερικής μεταναστεύσεως είς τά Πάτρια χώματα τών χωριών μας.Ύποδοχή όπου γής Έλληνογενών(Μεγάλη Έλλάς, Βέλγιον,Όλλανδία, Ούαλία, Ίρλανδία, Βακτρία κ.λ.π.) έν Έλλάδι, πρός μεγέθυνσιν τού συρρικνωμένου πληθυσμού τών Έλλαδιτών.

ΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΙ ΑΡΧΑΙ
Άγροτική Έλλάς, Άμεσος Δημοκρατία, Πολιτική Άγωγή, Άρχιτεκτονικός Νεοκλασσικισμός, Καθαρεύων Λόγος(τέρμα είς τόν λυμφατικόν Ψευδοδημοτικισμόν), Άνεξιθρησκεία, Άναγνώρισις τής Όλυμπικής Θρησκείας ώς ίσοτίμου πάσης άλλης καί παντός άναγνωριζομένου άπό τό κράτος μας θρησκευτικοφανούς όλοκληρωτικού μορφώματος, Συναλληλία κ.λ.π. είναι αίτήματα τών καιρών. Πρέπει δέ ν΄ άποτελέσουν καί τούς στόχους τής Έλληνικής Πολιτικής.

ΞΕΝΗΛΑΣΙΑ
Έπιβάλλεται καί Έθνική Στρατηγική καί έναντι τών λαθρομεταναστών καί τών λαθρεποίκων.Καί δή τών έκ Πακιστάν-Ίνδιών-Μεσοποταμίας(Ίράκ) μουσουλμάνων τοιούτων καί τών έκ Νιγηρίας παρασιτούντων καί έμπορευομένων έν Έλλάδι...κινεζικά προϊόντα καί ύποπροϊόντα. Ή έπαναγωγή τής Ξενηλασίας είναι προϋπόθεσις έθνικής οίκονομικής καί κοινωνικής άνασυγκροτήσεως. Ταύτα είναι άνάγκη νά άποτελέσουν προτερότητες έκείνων, οί όποίοι άγαπούν τήν Έλλάδα καί θέλουν νά τήν ίδούν άνακάμπτουσαν άπό τήν σύγχρονον πολλαπλήν κρίσιν, ή όποία τήν κατατρύχει κατά τό γε νύν παρόν.Καί τούτο, ίνα μή τήν άκολουθή αύτή έπί μακρόν είς τό μέλλον καί μή τήν άκολουθήση ή μετάστασις τών Έλλήνων είς...μειονότητα είς τήν χώραν των!...

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ-"ΑΣΥΛΑ"-ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΓΝΩΣΙΣ
Έάν ή κ. Ύπουργός Έθνικής Παιδείας βούλεται νά προσφέρη κάτι είς τήν Έλληνικήν πολιτείαν καί κοινωνίαν, τότε θά πρέπει ν΄ άσχοληθή όχι μέ τήν άναμόρφωσιν τού καθεστώτος τών άπασχολουμένων είς τά "πανεπιστήμια", άλλά μέ τήν άνάταξιν τής άπό τού 1975,βάσει προμελετημένου σχεδίου τών ψευδοδημοτικιστάδων παρακμιών καί τών σύν αύτοίς(τών...έμπροσθεν ή...όπισθεν αύτών!) συρρικνουμένης Έλληνομαθείας καί τής προαγωγής τής Χρησίμου Γνώσεως, ώς τήν διδάσκει ό Μέγας Διδάσκαλος τού Γένους Σωκράτης(: "Εύ φερομένης τής Γεωργίας, έρρωνται καί αί τέχναι πάσαι..."). Πέραν τού... "άσύλου", έν τοίς "πανεπιστημίοις",τών συμμοριών τών κοινωνικών παρασίτων ψευδαναρχικών, θά πρέπει νά καταργηθή καί ή ίσοβιότης τών είς αύτά διορισθέντων ώς διδασκόντων. Θητεία έπί συμβάσει έκάστου τούτων ούχί πλέον τής πενταετίας. Διότι θά πρέπει νά ίσχύση ή Ρήτρα τού Τυρινθίου Νόμου τού 1827: "Ό Έλλην πρέπει νά έχη τό δικαίωμα τής έπιλογής τού διδασκάλου του"...Καί όχι νά ύφίσταται κάποιον, έπιτηδείως, ένδεχομένως,...σαλιαρίζοντα, άπό τόν όποίον δέν προσδοκά νά λάβη χρήσιμον καί έθνωφελή γνώσιν...

Έν Θεσσαλονίκη τή 1η μηνός Ίλαίου(Ίουλίου) 2011 μ.Ά.Τ.
Δά τήν Έθνικήν Θρησκευτικήν Όλυμπικήν Έταιρείαν "Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" .-www.ellanikos.gr
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ -ΓΟΥΣΙΟΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

No comments :

Post a Comment