30.5.17

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΔΗΛΩΣΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ἀνοικοδομήσεως καί λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ–ΔΗΛΩΣΙΣ, ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
 1. Αἰκατερίνης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
 2. Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη, ἀρ. 182.
 3. Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
 4. Τῶν ὑπολοίπων 150 Ἑλλήνων Πολιτῶν προσφυγόντων εἰς τήν Ἑλληνικήν Δικαιοσύνην ὡς κατωτέρω.
ΠΡΟΣ:

Τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

Κοινοποίησις πρός:
 1. Τόν κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας.
 2. Τόν κ.Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
 3. Τήν κα. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.
 4. Τήν UNESCO, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.
Ἐπί τῆς ἀπό 25/5/2017 συστάσεώς Σας πρός τά κόμματα στό θέμα «τῆς ἀνοικοδόμησης καί λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα» (ὃπως ἀναγράφεται ἀπό τό Ἀθηνάϊκό καί τό Μακεδονικό πρακτορεῖο εἰδήσεων) ἀναφέρομεν τά κάτωθι:

Ἐνῶ γνωρίζετε ὃτι:

 1. Ἐκκρεμοῦν μηνύσεις κατά τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων διά τ’ ἀδικήματα τῆς ἀπιστίας, παραβάσεως καθήκοντος, παραβάσεως τοῦ Νόμου περί ἀρχαιοτήτων, ψευδορκίας, ψευδοῦς βεβαιώσεως κ.λ.π.
 2. Ἐκκρεμοῦν μηνύσεις κατά τοῦ Ἀντιδημάρχου Ἀθηναίων, τῶν Ὑπαλλήλων τῆς ΕΥΔΕΚ, Ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Ἀθηνών καί τῆς Ὑπηρεσίας Δημοσίας Περιουσίας διά παράβασιν τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου, διά παράβασιν καθήκοντος κ. ἂλ.
 3. Ἐκκρεμοῦν αἰτήσεις ἀκυρώσεως εἰς τό ΣτΕ καί τό Διοικητικόν Ἐφετεῖον.
 4. Ἐκκρεμοῦν καταγγελίαι εἰς τόν Δῆμον Ἀθηναίων περιοίκων καί ὁμόρων.
 5. Ἐκκρεμεῖ αἲτημά μας καί πρός Ἐσᾶς προσωπικῶς καί εἰς τήν κα Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου διά τήν ὑπ’ αὐτῆς ἂσκησιν ἀναιρέσεως κατά τῶν ἀποφάσεων τοῦ Τμήματος Ἀναστολῶν τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου καί τήν διεξαγωγήν πραγματογνωμοσύνης ὑπό εἰδικῶν διά τήν διαπίστωσιν τῶν παρανομιῶν καί αὐθαιρεσιῶν τοῦ κτίσματος εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τῆς περιουσίας του, ἐδαφικῆς, ἱστορικῆς καί ἀρχαιολογικῆς. (Ὑπ’ ὂψιν ὃτι ἐπί σειράν ἐτῶν αἰτούμεθα ἐνώπιον τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων τήν διενέργειαν πραγματογνωμοσύνης ἀλλά αὐτά κωφεύουν, προφανῶς παρεμποδιζόμενα εἰς τό ἒργον των. «Ἒσεται ὃμως ἧμαρ» διά τάς μέχρι σήμερον κακοδικίας.)
 6. Ὑφίσταται ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.
 7. Ὑφίσταται ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας ἐντός τοῦ ὁποίου μᾶς ἀπαγορεύει ἡ Πολιτεία νά ἀσκήσωμεν τά λατρευτικά μας καθήκοντα κατά τούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, ὃπως πρωτίστως τήν προστατεύει τό ἰσχῦον Σύνταγμά μας.
Ὑμεῖς

Προβαίνετε εἰς τήν ἀνωτέρω «σύστασιν εἰς τά κόμματα» περί πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ὡριμότητος στό θέμα «τῆς οἰκοδόμησης καί λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα», καί προτρέχετε διά τήν «λειτουργίαν ἢδη τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους» δι’ εὐνοήτους λόγους, περιλαβόντες τά τῆς διοικήσεως αὐτοῦ ἐντός περί τήν ἐκπαίδευσιν Νόμου, γράφοντας πάντα τ’ ἀνωτέρω «εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας»!

Κύριε Ὑπουργέ,
 • Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως διά τό εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ διαπραττόμενον ἒγκλημα τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ παρανόμου καί αὐθαιρέτου αὐτοῦ κτίσματος ἐντός τῆς ἱστορικῆς καί ἀρχαιολογικῆς περιοχῆς τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ, τοῦ Ναοῦ τῶν τεσσάρων Θεῶν καί τοῦ Δημοσίου Σήματος μ’ ἀνέκαθεν Ἑλληνικήν Πολιτιστικήν συνέχειαν καί συνοχήν.
 • Σᾶς καλοῦμεν, ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἰδιότητός Σας:
 1. νά παύσετε κάθε ἐργασίαν δομήσεως καί
 2. νά διατάξετε πραγματογνωμοσύνην ἀδιάβλητον μέ Ἓλληνας καί Διεθνεῖς ἐμπειρογνώμονας.
 • Σᾶςδηλοῦμεν ὃτι δέν θά παύσωμεν ν’ ἀγωνιζώμεθα διά τήν συνέχειαν καί συνοχήν τῆς βιολογικῆς καί πολιτιστικῆς μας ἐπιβιώσεως.
Ἐάν διατάξετε τήν αἰτουμένην ἀπό ἐτῶν πραγματογνωμοσύνην, τότε μόνον θά ἒχετε πολιτικήν καί κοινωνικήν ὡριμότητα τόσον ἐσεῖς ὃσον καί οἱ νομοθετοῦντες καθ’ ὃν νομοθετοῦν τρόπον.

Ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν μας πρός οὓς αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας καλουμένους ὣς ἀνωτέρω.

Ἀθῆναι, 28/5/2017

Ἡ πληρεξουσία Δικηγόρος

18 comments :

Anonymous said...

Άκουσα και δεν το πίστευα στην τηλεόραση! Ήταν ένας εκπρόσωπος της μουσουλμανικής κοινότητας και έλεγε στον δημοσιογράφο ότι όπως υπάρχουν στο Περιστέρι 40 εκκλησίες πρέπει να υπάρχουν άλλα 40 τζαμιά τουλάχιστον!!!!!!!
Άκου θράσος!!!! Μόνο στο Περιστέρι θέλουν 40 τζαμιά!!!

Anonymous said...

Δεν βλέπω το γιατί σοκάρεστε! Φυσικά και θα ζητήσουν την - επαναλειτουργία τζαμί που υπάρχουν ακόμα ως αρχαιολογικοί υποτίθεται χώροι...στα χανιά ας πούμε έχουμε τρία ή και παραπάνω?! -καθώς και την ίδρυση νέων, αφού θα αυξάνονται σε πληθυσμό κι εμείς θα μειωνόμαστε, δειλά δειλά έχουν αρχίσει να ακούγονται φωνές περί αντικαταστάσεως του πληθυσμού αφού τα νέα παιδιά πάνε έξω κι εδώ γεμίζουμε λαθρεποικους! Προχθές κάτι πήγε να πει ένας στο σταρ σε πρωινή εκπομπή, πρόλαβε το είπε αλλά το θέμα άλλαξε αμέσως!

Εν το μεταξύ στην κηδεία του απέθαντου...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=N4n004mloz4

Δείτε το βίντεο για πλάκα, ένα λεπτό είναι...δώσε μνημόνιο, δεν χορτάσανε σανό τα ζώα!

12G

Anonymous said...

12G: Σοκάρομαι γιατί θέλουν να περάσει σαν φυσιολογικό ότι πρέπει να έχουν τόσα τζαμιά όσα και εκκλησίες. Σοκάρομαι γιατί διαπιστώνω ότι τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνει.
Όσο και να προετοιμάζεσαι για τις τραγικές καταστάσεις που θα έρθουν, τελικά πάντα σοκάρεσαι όταν συμβαίνουν...
Από την άλλη ένας Ολλανδός στρατιώτης παντρεύτηκε κινέζα η οποία είχε κόρη από 1ο γάμο και πήγαν να μείνουν Ολλανδία και το δικαστήριο δεν δέχθηκε το 13χρονο να πάει Ολλανδία γιατί δεν είναι σε ηλικία (!!!) να ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ούτε στην κοινωνία, αλλά ούτε στο σχολείο!!!!! Δρομολογείται ο επαναπατρισμός στην Κίνα του παιδιού. Οπότε τι σύγκριση να κάνουμε για τις εδώ σουρεάλ καταστάσεις...
ΧΧΧΧ : πέθανε πράγματι, γιατί ετοιμάζεται να μετενσαρκωθεί στο παιδί της κοσσιώνη.
Α.Α.

ΙΣΧΥΣ said...

Α.Α
"ετοιμάζεται να μετενσαρκωθεί στο παιδί της κοσσιώνη"
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑ-ΒΛΕΠΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΝΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

XXXX. said...
This comment has been removed by the author.
ΙΣΧΥΣ said...

ΧΧΧΧ

ΑΡΧΙΚΑ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΔΙΑΛΕΓΑΝ. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ή ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ή ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΤΕΡΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΙΑΣ-ΣΕΛΗΝΗΣ. ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΠΟΤΕ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΑΥΤΟΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ. ΟΛΕΣ; ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ, ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΛΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΥΡΑ. ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΑΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 4-5 ΜΗΝΕΣ), ΩΣ ΓΙΟΣ ΠΟΥ ΕΓΓΟΝΟΥ ΤΟΥ. Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΩΝ. ΤΑ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ...ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΑΓΕΙΑΣ", ΚΑΤΑΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ "ΔΥΣΚΟΛΟ" ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΘΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΥΤΕ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΚΑΙ ΒΙΟ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΤΕ, ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ. ΘΑ ΣΟΥ ΕΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΘΟΛΟ.

ΙΣΧΥΣ said...

ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΜΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΨΥΧΕΣ ΞΑΝΑ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΦΥΛΛΕΣ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΚΑΚΟΥΣ" , ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΥ, ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΚΑΡΙΤΗ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ , ΙΝΔΩΝ, ΚΙΝΕΖΩΝ, ΕΒΡΑΙΩΝ, ΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΣΗ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΧΝΙΣΤΗ ΚΟΥΡΑΔΑ. ΒΕΒΑΙΑ ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ , ΟΠΟΥ ΘΑ ΖΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ-ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΑΣ, ΑΠΑΘΕΙΣ ΚΙ ΕΝΩ Η ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΟΙ.

ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΤΑΙΡΙΑΣΤΟ ΕΙΝΑΙ. ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΕ ΒΡΕΙ. ΚΑΝΤΕ ΚΙΟΛΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΚΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

Anonymous said...

Συγνωμη που παρεμβαινω στην ωραια σας κουβεντα. Θα ηθελα να ρωτησω το Ισχυς και τον ΧΧΧΧ και οποιος αλλος θελει να μας πει συνοπτικα με μερικες προτασεις, πως θα πρεπει να ζει ο γνησιος Ελληνας και σε τι ιδεες να πιστευει.
Αυτο για γενικη βελτιωση μας αλλα και για αποφυγη σ'αυτο που ανεφερες Ισχυς... "ΚΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ"

Ηταν ο τροπος ζωης στην αρχαια Σπαρτη κοντα στον τροπο ζωης που πρεπει να εχει ο γνησιος Ελληνας και Ελληνιδα;

Τελος, μπορει να μου εξηγησει κανεις πως ο Ησιοδος γραφωντας για τα 5 γενοι, προβλεπει με αλληγορικο τροπο τα γεγονοτα που συμβαινουν στην εποχη μας; Δεν τον εχω διαβασει αλλα εχω ακουσει μια ομιλια της Αννας Τζιροπουλου που τα αναφερει.

Υ.Γ. ΧΧΧΧ και εγω εχω την απορια πως και του Πλατωνα τα εργα ολα σωθηκαν ενω αλλων οχι. Μηπως επειδη προτεινει αριστοκρατια, κατι που βολευε τους ολιγαρχες; Μηπως η θεια προνοια; Για σκεψου να μην ειχαν σωθει κι αυτα τα εργα, ακομη θα ειχαμε μεσσαιωνα..

ΙΣΧΥΣ said...

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΙΔΕΑ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ (ΟΧΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ) ΕΝΑ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΛΑΜΒΑΝΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΕΜΦΥΣΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. (ΑΛΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΧΕ Η ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ ΑΛΛΗ Η ΑΘΗΝΑ π.χ). ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑΝ ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ" . ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΘΕΙΣ. Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΑΥΤΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ.

(Π.Χ ΕΝΩ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ "ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ" ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΖΗΣΩ ΣΕ ΠΥΘΑΡΙ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΟΓΕΝΗ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ , ΕΝΩ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΤΙΠΑΘΩ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΕΣ.)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ.

https://isxys.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΕΓΩ ΝΑ ΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ.

Υ.Γ: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΝΟΜΙΣΑΝ ΠΩΣ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΝΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΑΝ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΙΣΜΟ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΙΟ ΔΙΟΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ. ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΓΕΝΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ , ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΙΣΗΧΘΕΙ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Ο ΠΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΥΣΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΟΝΤΩΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΔΛΔ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ, ΑΡΑ Η "ΙΣΧΥΣ" ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΠΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ (ΔΛΔ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΑΙΟ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΣΦΙΞΕΙ" ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. (ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ. ΜΕΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

ΙΣΧΥΣ said...

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΤΟΜΙΚΟ) ΠΛΕΓΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΠΥΞΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΑΠΛΗ, ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΟΛΟΙ.

- ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΛΕΤΕ.
ΚΙ ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ; ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ή ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ;
- Η ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΟΥ. ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ. ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΤΑΖΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣ. ΘΑ ΥΠΟΠΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΑΘΗ, ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΝΕΙΣ. ΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΜΙΛΑΣ. ΑΡΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ή ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ "ΚΟΣΤΙΣΕΙ", ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΣΕ ΑΝΕΒΑΣΕΙ. ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ.

ΑΥΤΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΩΡΑ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ (ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ) ΤΟΤΕ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΝΟΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ.

Anonymous said...

''ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΜΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΨΥΧΕΣ ΞΑΝΑ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΦΥΛΛΕΣ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΚΑΚΟΥΣ" , ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΥ, ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΚΑΡΙΤΗ. ''


ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΙΆΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΣΗ.ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΝΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ/ΚΑΠΟΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΗ ΕΠΙΚΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ;ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΩΣ ΝΑΙ...ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.ΤΟ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΡΡΗΤΟΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΔΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ. ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΝ-ΟΤΗΤΑ. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΗΣΗ - ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΨΥΧΗ, ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΗΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ. Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΗΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ,(ΟΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ) ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΕ ΕΑΝ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ, ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΗΤΟ ΚΟΣΜΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ.

-ΔΗΜΗΤΡΑ-

ΙΣΧΥΣ said...

-ΔΗΜΗΤΡΑ-

...."Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΗΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ"...

και/ή ΞΕΠΛΗΡΩΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ή ΟΝΤΩΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕΑΙ ΝΑ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΑΡΑ ΕΓΩ ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΕΟΣ ΞΕΠΛΗΡΩΝΩ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΧΑΡΑΜΙ ΠΗΓΕ/ΠΑΕΙ Η "ΘΗΤΕΙΑ".

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ..."ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ", ΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΩΣ Ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΠΗΓΕΣ. ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ. ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΒΑΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ.

ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΝΟΕΙ ΠΩΣ Η ΨΥΧΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΕΩΣ ΤΟΤΕ ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ.
ΑΝ ΕΝΝΟΕΙ ΠΩΣ Η ΨΥΧΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ "ΓΝΩΣΗ", "ΝΟΗΣΗ", "ΑΝΤΙΛΗΨΗ" ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΟΜΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ.

ΑΝ ΕΝΝΟΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΔΗΜΗΣΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΙ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ. ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΕΜΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ. ΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ Η ...ΜΥΓΑ ΠΟΥ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΣΟΥΠΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ..."ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΟΣ". (ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΓΩ.)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΣΟΥ ΠΩΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΜΗ ΨΥΧΟΦΘΟΡΕΣ (ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ. ΑΛΛΑ...

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΜΙΑ ΨΥΧΗ (ΕΙΔΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ "ΒΟΛΤΑ") ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΣΙΡΚΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ; ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΥΧΗ, Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΨΥΧΟΦΘΟΡΑ" . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ "ΠΕΡΑΣΕΙ" ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΗΠΙΑ , ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ.

ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ "ΩΡΙΜΕΣ" ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗ ΣΤΗ ΓΥΡΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ "ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ". ΕΚΕΙ ΕΙΧΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΕΤΗ -ΚΑΚΙΑ, ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ, ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ,Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ.Λ.Π) ΠΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ.

ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΝΟΝ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ, ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΥΛΗ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ. ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΜΕ "ΚΑΜΜΕΝΟ" ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΛΗΦΘΟΥΝ;

ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΥΛΗ ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ. ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΑΝ "ΦΑΡΜΑΚΟ" ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ. ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΥΤΑ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΑΝ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ.

ΙΣΧΥΣ said...

ΧΧΧΧ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΟΙ ΗΛΙΟΙ , ΟΠΩΣ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΕΠΑΨΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ. ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΕ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΜΟΝΟΝ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΑΝ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΟΥ ΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

Anonymous said...

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ.ΛΥΠΗΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΑΥΤΗΣ.ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ.Ο ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ,ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ,ΠΛΩΤΙΝΟΣ.ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ - ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΑΣΧΟΛΙΕΣ.

Υ.Γ: ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΩΣΤΕ...

-ΔΗΜΗΤΡΑ-

XXXX. said...
This comment has been removed by the author.
ΙΣΧΥΣ said...

ΧΧΧΧ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ- ΔΕΙΧΝΟΥΝ, ΒΓΑΖΟΥΝ, ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΙΤΙΩΣ, ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΨΗ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ , ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ "ΕΞΥΠΝΑΔΑ" ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ "ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ" ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ, ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η -ΔΗΜΗΤΡΑ-. ΕΑΝ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΕΣ ΠΩΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΕΣΕΝΑ, (ή ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΕΣΕΝΑ) ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΩΣ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ "ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΗΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ", ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ-, ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΑ, ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΟΧΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΗΣ -ΔΗΜΗΤΡΑΣ-, ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΕΣ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ (ή ΟΧΙ) ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ.

"ΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΣΗ;;;"
ΖΗΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ- ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΩΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΣΟΥ ΖΗΤΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΟΝΤΩΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕΣ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΔΩ, ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ.

XXXX. said...
This comment has been removed by the author.
Anonymous said...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΤΟ ''ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ,ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ'' ΠΗΓΑΙΝΕ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ!ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΑΨΕΙ ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ, ΖΗΤΑ ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ''ΤΑΠΕΙΝΗ'' (ΤΟΝΙΖΩ ΤΑΠΕΙΝΗ) ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ.ΔΥΟ ΤΙΝΑ,Ή ΜΕ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ (ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟ) Ή ΚΑΠΟΙΟ ΓΥΝΑΙΟ Σ'ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΞΕΣΠΑΣ Σ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ:

- ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ.ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ,ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.ΕΙΜΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΩ Σ'ΟΛΟΥΣ ''ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ''...

- ΞΕΡΕΙΣ ΔΙΑΒΑΖΩ,ΔΙΥΛΙΖΩ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩ ΚΙ ΕΓΩ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΕΔΩ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ ''ΦΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ'' ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ,ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ...ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΜΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΙΆΥΤΟ.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΧΑ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΕ ΠΕΙΣΩ ΠΩΣ ΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ,ΛΥΠΑΜΑΙ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΛΛΑΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΠΟΤΕ...ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ.ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ.

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ:

https://www.youtube.com/watch?v=zBgRrdij-QM

-ΔΗΜΗΤΡΑ-