30.5.17

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ – ΔΗΛΩΣΙΣ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ «ἀνοικοδομήσεως καί λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα»

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ, ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ–ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ–ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ–ΔΗΛΩΣΙΣ, ΜΕΤ’ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.
 1. Αἰκατερίνης Κίμωνος Παντελίδου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
 2. Γεωργίου Χορτάτου τοῦ Ἰωάννου, Δικηγόρου Ἀθηνῶν, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη, ἀρ. 182.
 3. Λάμπρου Σταθόπουλου τοῦ Παναγιώτου, κατοίκου Ἀθηνῶν, ὁδός Μαυρομιχάλη ἀρ. 182.
 4. Τῶν ὑπολοίπων 150 Ἑλλήνων Πολιτῶν προσφυγόντων εἰς τήν Ἑλληνικήν Δικαιοσύνην ὡς κατωτέρω.
ΠΡΟΣ:

Τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας, κατοικοεδρεύοντα ἐν Ἀθήναις.

Κοινοποίησις πρός:
 1. Τόν κ. Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας.
 2. Τόν κ.Πρόεδρον τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων.
 3. Τήν κα. Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου.
 4. Τήν UNESCO, νομίμως ἐκπροσωπουμένην.
Ἐπί τῆς ἀπό 25/5/2017 συστάσεώς Σας πρός τά κόμματα στό θέμα «τῆς ἀνοικοδόμησης καί λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα» (ὃπως ἀναγράφεται ἀπό τό Ἀθηνάϊκό καί τό Μακεδονικό πρακτορεῖο εἰδήσεων) ἀναφέρομεν τά κάτωθι:

Ἐνῶ γνωρίζετε ὃτι:

 1. Ἐκκρεμοῦν μηνύσεις κατά τῶν ὑπαλλήλων τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοτήτων διά τ’ ἀδικήματα τῆς ἀπιστίας, παραβάσεως καθήκοντος, παραβάσεως τοῦ Νόμου περί ἀρχαιοτήτων, ψευδορκίας, ψευδοῦς βεβαιώσεως κ.λ.π.
 2. Ἐκκρεμοῦν μηνύσεις κατά τοῦ Ἀντιδημάρχου Ἀθηναίων, τῶν Ὑπαλλήλων τῆς ΕΥΔΕΚ, Ὑπαλλήλων τοῦ Δήμου Ἀθηνών καί τῆς Ὑπηρεσίας Δημοσίας Περιουσίας διά παράβασιν τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ Νόμου, διά παράβασιν καθήκοντος κ. ἂλ.
 3. Ἐκκρεμοῦν αἰτήσεις ἀκυρώσεως εἰς τό ΣτΕ καί τό Διοικητικόν Ἐφετεῖον.
 4. Ἐκκρεμοῦν καταγγελίαι εἰς τόν Δῆμον Ἀθηναίων περιοίκων καί ὁμόρων.
 5. Ἐκκρεμεῖ αἲτημά μας καί πρός Ἐσᾶς προσωπικῶς καί εἰς τήν κα Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου διά τήν ὑπ’ αὐτῆς ἂσκησιν ἀναιρέσεως κατά τῶν ἀποφάσεων τοῦ Τμήματος Ἀναστολῶν τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου καί τήν διεξαγωγήν πραγματογνωμοσύνης ὑπό εἰδικῶν διά τήν διαπίστωσιν τῶν παρανομιῶν καί αὐθαιρεσιῶν τοῦ κτίσματος εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καί τῆς περιουσίας του, ἐδαφικῆς, ἱστορικῆς καί ἀρχαιολογικῆς. (Ὑπ’ ὂψιν ὃτι ἐπί σειράν ἐτῶν αἰτούμεθα ἐνώπιον τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων τήν διενέργειαν πραγματογνωμοσύνης ἀλλά αὐτά κωφεύουν, προφανῶς παρεμποδιζόμενα εἰς τό ἒργον των. «Ἒσεται ὃμως ἧμαρ» διά τάς μέχρι σήμερον κακοδικίας.)
 6. Ὑφίσταται ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.
 7. Ὑφίσταται ἐντός τοῦ ἰδίου χώρου ὁ Ναός τῆς Ἁγίας Τριάδος – Παναγίας Ἐλευθερώτριας ἐντός τοῦ ὁποίου μᾶς ἀπαγορεύει ἡ Πολιτεία νά ἀσκήσωμεν τά λατρευτικά μας καθήκοντα κατά τούς Κανόνας τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως, ὃπως πρωτίστως τήν προστατεύει τό ἰσχῦον Σύνταγμά μας.
Ὑμεῖς

Προβαίνετε εἰς τήν ἀνωτέρω «σύστασιν εἰς τά κόμματα» περί πολιτικῆς καί κοινωνικῆς ὡριμότητος στό θέμα «τῆς οἰκοδόμησης καί λειτουργίας τοῦ Μουσουλμανικοῦ Τεμένους στήν Ἀθήνα», καί προτρέχετε διά τήν «λειτουργίαν ἢδη τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους» δι’ εὐνοήτους λόγους, περιλαβόντες τά τῆς διοικήσεως αὐτοῦ ἐντός περί τήν ἐκπαίδευσιν Νόμου, γράφοντας πάντα τ’ ἀνωτέρω «εἰς τά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων σας»!

Κύριε Ὑπουργέ,
 • Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως διά τό εἰς βάρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἒθνους καί τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ διαπραττόμενον ἒγκλημα τῆς ἀνοικοδομήσεως τοῦ παρανόμου καί αὐθαιρέτου αὐτοῦ κτίσματος ἐντός τῆς ἱστορικῆς καί ἀρχαιολογικῆς περιοχῆς τῆς Ἱερᾶς Ὁδοῦ, τοῦ Ναοῦ τῶν τεσσάρων Θεῶν καί τοῦ Δημοσίου Σήματος μ’ ἀνέκαθεν Ἑλληνικήν Πολιτιστικήν συνέχειαν καί συνοχήν.
 • Σᾶς καλοῦμεν, ἐπ’ ὀνόματι τῆς ἰδιότητός Σας:
 1. νά παύσετε κάθε ἐργασίαν δομήσεως καί
 2. νά διατάξετε πραγματογνωμοσύνην ἀδιάβλητον μέ Ἓλληνας καί Διεθνεῖς ἐμπειρογνώμονας.
 • Σᾶςδηλοῦμεν ὃτι δέν θά παύσωμεν ν’ ἀγωνιζώμεθα διά τήν συνέχειαν καί συνοχήν τῆς βιολογικῆς καί πολιτιστικῆς μας ἐπιβιώσεως.
Ἐάν διατάξετε τήν αἰτουμένην ἀπό ἐτῶν πραγματογνωμοσύνην, τότε μόνον θά ἒχετε πολιτικήν καί κοινωνικήν ὡριμότητα τόσον ἐσεῖς ὃσον καί οἱ νομοθετοῦντες καθ’ ὃν νομοθετοῦν τρόπον.

Ἁρμόδιος Δικαστικός ἐπιμελητής ἐπιδότω νομίμως τήν παροῦσαν μας πρός οὓς αὓτη ἀπευθύνεται πρός γνῶσιν των καί διά τάς νομίμους συνεπείας καλουμένους ὣς ἀνωτέρω.

Ἀθῆναι, 28/5/2017

Ἡ πληρεξουσία Δικηγόρος

31 comments :

Anonymous said...

Άκουσα και δεν το πίστευα στην τηλεόραση! Ήταν ένας εκπρόσωπος της μουσουλμανικής κοινότητας και έλεγε στον δημοσιογράφο ότι όπως υπάρχουν στο Περιστέρι 40 εκκλησίες πρέπει να υπάρχουν άλλα 40 τζαμιά τουλάχιστον!!!!!!!
Άκου θράσος!!!! Μόνο στο Περιστέρι θέλουν 40 τζαμιά!!!

Anonymous said...

Δεν βλέπω το γιατί σοκάρεστε! Φυσικά και θα ζητήσουν την - επαναλειτουργία τζαμί που υπάρχουν ακόμα ως αρχαιολογικοί υποτίθεται χώροι...στα χανιά ας πούμε έχουμε τρία ή και παραπάνω?! -καθώς και την ίδρυση νέων, αφού θα αυξάνονται σε πληθυσμό κι εμείς θα μειωνόμαστε, δειλά δειλά έχουν αρχίσει να ακούγονται φωνές περί αντικαταστάσεως του πληθυσμού αφού τα νέα παιδιά πάνε έξω κι εδώ γεμίζουμε λαθρεποικους! Προχθές κάτι πήγε να πει ένας στο σταρ σε πρωινή εκπομπή, πρόλαβε το είπε αλλά το θέμα άλλαξε αμέσως!

Εν το μεταξύ στην κηδεία του απέθαντου...
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=N4n004mloz4

Δείτε το βίντεο για πλάκα, ένα λεπτό είναι...δώσε μνημόνιο, δεν χορτάσανε σανό τα ζώα!

12G

XXXX. said...

ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ΑΓΑΠΗΤΕ 12G ΚΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΖΑΜΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ...ΑΛΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ η ΑΝ ΤΟ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΓΑΡΓΑΡΑ ΟΤΙ ΕΠΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΙΑΣ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΑΜΑΡΑ (ΑΛΛΟ ΛΑΜΟΓΙΟ) ΑΝΟΙΞΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΑΝ ΣΧΕΔΟΝ 1.000.000 ΕΙΣΒΟΛΕΙΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (ΑΛΒΑΝΟΙ) ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ....ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΠΕΘΑΝΤΟΣ ΒΡΥΚΟΛΑΚΑΣ (ΚΑΛΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΣ ΤΟΥ ΚΑΡΦΩΣΟΥΝ ΕΝΑ ΠΑΛΟΥΚΙ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ) ΗΤΑΝ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑ ΩΣ "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΔΙΟΥ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ...ΛΕΓΟΝΤΑΣ "ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΑΤΑΙ"!!!

ΕΠΙΣΗΣ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΚΑΛΟΣ "ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ" ΠΟΥ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕ ΤΗΝ ΑΓΕΤ ΕΝΩ ΔΕΝ ΑΦΗΣΕ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε ΤΟΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ,ΠΡΙΜΟΔΟΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΤΕ ΤΟΤΕ....ΝΑ ΘΥΜΙΣΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ....ΑΛΗΘΕΙΑ Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ η ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ;;; ΤΟΝ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΝ ΛΕΓΑΝΕ ΜΩΥΣΗ !!!!
https://www.youtube.com/watch?v=xiDuw6WYrH8

Υ.Γ ΟΧΙ 4 ΜΝΗΜΟΝΙΑ....ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΕΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΠΟΔΑ ΖΩΑ

ΧΧΧΧ.

Anonymous said...

12G: Σοκάρομαι γιατί θέλουν να περάσει σαν φυσιολογικό ότι πρέπει να έχουν τόσα τζαμιά όσα και εκκλησίες. Σοκάρομαι γιατί διαπιστώνω ότι τα μέσα μαζικής αποβλάκωσης θεωρούν ότι έτσι πρέπει να γίνει.
Όσο και να προετοιμάζεσαι για τις τραγικές καταστάσεις που θα έρθουν, τελικά πάντα σοκάρεσαι όταν συμβαίνουν...
Από την άλλη ένας Ολλανδός στρατιώτης παντρεύτηκε κινέζα η οποία είχε κόρη από 1ο γάμο και πήγαν να μείνουν Ολλανδία και το δικαστήριο δεν δέχθηκε το 13χρονο να πάει Ολλανδία γιατί δεν είναι σε ηλικία (!!!) να ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ούτε στην κοινωνία, αλλά ούτε στο σχολείο!!!!! Δρομολογείται ο επαναπατρισμός στην Κίνα του παιδιού. Οπότε τι σύγκριση να κάνουμε για τις εδώ σουρεάλ καταστάσεις...
ΧΧΧΧ : πέθανε πράγματι, γιατί ετοιμάζεται να μετενσαρκωθεί στο παιδί της κοσσιώνη.
Α.Α.

ΙΣΧΥΣ said...

Α.Α
"ετοιμάζεται να μετενσαρκωθεί στο παιδί της κοσσιώνη"
ΧΑΙΡΟΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΩ ΠΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑ-ΒΛΕΠΟΥΝ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΦΑΝΗ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ.

XXXX. said...

"ΧΧΧΧ : πέθανε πράγματι, γιατί ετοιμάζεται να μετενσαρκωθεί στο παιδί της κοσσιώνη."

ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΑΙ ΦΙΛΤΑΤΗ "Α.Α" Ο ΛΟΓΟΣ ΣΑΣ ΔΟΝΕΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΤΙΣ ΝΕΥΡΙΚΕΣ ΜΟΥ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ.! Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ Δ-Ε-Ν ΘΑ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ Η ΚΑΣΣΙΩΝΗ...ΠΡΩΤΟΝ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ "ΒΑΡΥ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ" ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΘΑ ΞΑΝΑΕΡΘΕΙ ΠΑΛΙ ΜΕΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ...ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ,ΚΑΙ ΑΠΟ ΔΥΣΧΕΡΕΣΤΕΡΗ ΘΕΣΗ.ΑΛΛΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΕΔΩ...ΣΤΟΝ ΥΛΙΚΟ ΚΟΣΜΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΙΔΙΕΣ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΑΝΤΙΛΗΠΤΕΣ,ΟΥΤΕ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ...ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΥΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΟΧΙ....ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΟ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΕΝΩ ΠΟΛΛΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΟ ΣΩΜΑ (ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ,ΠΟΔΙΑ ΜΑΤΙΑ κ.λ.π) ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΜΩΣ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΨΥΧΩΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ....ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΜΩΣ Δ-Ε-Ν ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΠΩΣ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑΣ ΣΑΣ ΠΩ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΣΩΜΑ...ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΙ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.!ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΡΥΦΤΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ....ΕΚΕΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟΙ,ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΓΟΝΙΔΙΩΝ. ΠΑΝΤΩΣ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΖΩΗ, ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΟΣΑ ΕΚΑΝΕ ΕΔΩ....ΜΗΝ ΣΟΥ ΠΩ ΟΤΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΒΛΕΠΕ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΓΑΠΗΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΣΤΑΤΗ "Α.Α" ΗΤΑΝ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ...ΣΤΟΝ ΜΥΘΟ ΤΟΥ ΗΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ (617) ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΕΣ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ,ΟΤΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ (618 AC)....ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΣ ΚΑΘΙΣΤΑ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ(ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ.
ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΜΥΘΟ, Δ-Ε-Ν ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΤΟΝ ΒΙΟ ΤΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΛΛΑ .....ΟΣΕΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ.!!!!!

ΧΧΧΧ.

ΙΣΧΥΣ said...

ΧΧΧΧ

ΑΡΧΙΚΑ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΔΙΑΛΕΓΑΝ. Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ή ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ή ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΤΕΡΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΙΑΣ-ΣΕΛΗΝΗΣ. ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΠΟΥ, ΠΩΣ, ΠΟΤΕ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ. ΑΥΤΟΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ. ΟΛΕΣ; ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ, ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΛΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΕΞΑΠΟΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ.

Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΜΑΚΑΡΙΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΥΤΗ ΝΑ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΥΡΑ. ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΑΖΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΞΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ (ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ 4-5 ΜΗΝΕΣ), ΩΣ ΓΙΟΣ ΠΟΥ ΕΓΓΟΝΟΥ ΤΟΥ. Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΑΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΩΝ. ΤΑ ΕΧΩ ΞΑΝΑΓΡΑΨΕΙ ...ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΜΑΓΕΙΑΣ", ΚΑΤΑΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ.

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ "ΔΥΣΚΟΛΟ" ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΘΟΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΚΙ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΥΤΕ ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ "ΙΣΤΟΡΙΑ" ΚΑΙ ΒΙΟ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΟΤΕ, ΟΥΤΕ ΑΚΟΜΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟ ΑΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΤΕ. ΘΑ ΣΟΥ ΕΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΘΟΛΟ.

ΙΣΧΥΣ said...

ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΜΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΨΥΧΕΣ ΞΑΝΑ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΦΥΛΛΕΣ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΚΑΚΟΥΣ" , ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΥ, ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΚΑΡΙΤΗ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ , ΙΝΔΩΝ, ΚΙΝΕΖΩΝ, ΕΒΡΑΙΩΝ, ΜΟΓΓΟΛΩΝ, ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ, ΙΝΔΙΑΝΩΝ ΚΛΠ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΣΗ ΑΞΙΑ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΧΝΙΣΤΗ ΚΟΥΡΑΔΑ. ΒΕΒΑΙΑ ΟΣΟΙ ΘΕΛΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΠΟΥΡΔΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΤΙΣ ΚΑΝΕΤΕ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ ΚΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ , ΟΠΟΥ ΘΑ ΖΕΙΤΕ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ-ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΑΣ, ΑΠΑΘΕΙΣ ΚΙ ΕΝΩ Η ΨΥΧΗ ΣΑΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΜΟΣΤΡΑΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΘΕΟΙ.

ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΤΑΙΡΙΑΣΤΟ ΕΙΝΑΙ. ΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΕ ΒΡΕΙ. ΚΑΝΤΕ ΚΙΟΛΑΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΣΚΙΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΣΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ.

XXXX. said...

"Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΝΕΦΕΡΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΑΙΝΕ ή ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ. ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ ή ΔΕΝ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΑΤΕΡΜΟΝΟ ΚΥΚΛΟ ΚΑΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΙΑΣ-ΣΕΛΗΝΗΣ."

O ΠΛΑΤΩΝ ΕΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ η ΜΗΠΩΣ ΟΤΙ ΣΥΝΕΦΕΡΕ;;ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ "ΧΑΘΕΙ" ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΣΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ,ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΟΧΙ.!ΕΙΜΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΩ..ΒΕΒΑΙΑ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΕ ΥΠΗΡΧΕ Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΕΔΙΝΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ η ΓΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ (ΟΠΩΣ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ,ΤΟΝ "ΕΦΑΓΕ" ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ).Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΕΝ ΗΞΕΡΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ;;ΓΙΑΤΙ Δ-Ε-Ν ΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΟΣ ΚΑΤΙ, ΑΛΛΑ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ Ο ΠΛΑΤΩΝΑΣ;;

ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΤΗ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΥΤΗ Η ΠΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΥΡΑ ,ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ,ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΥ ΞΑΝΑΕΝΣΑΡΚΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΣΩΜΑ,ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΝΑΣ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ "ΜΑΓΕΙΑΣ" ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ...ΜΕ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΡ-ΘΕΣΗ....ΕΝΑΣ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ 2 η ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΙΑ ΝΕΑ "ΣΥΝΙΣΤΑΜΕΝΗ" ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ "ΘΕΣΗ" ΔΗΛΑΔΗ....ΥΠΕΡ-ΘΕΣΗ.!!ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΚΡΙΣΗΣ" ΔΗΛΑΔΗ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΤΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΝΑ "ΕΙΣΕΛΘΕΙ" ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΩΜΑ Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΜΙΞΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ. ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙ ΘΕΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ....Η ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΤΕΛΕΤΗ "ΕΠΟΙΑΣΕ" ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ.

"ΑΛΛΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΚΟΜΗ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΟΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΘΟΛΟ. "

ΚΑΘΟΛΟΥ "ΘΟΛΟ" ΟΥΤΕ ΔΥΣΚΟΛΟ....ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΕΡΑΣΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ...ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΤΟ "ΣΠΙΤΙ" ΜΟΥ. ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΕ ΟΙ ΠΥΛΕΣ...ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΕΙΑ ΡΑΨΩΔΙΑ Ω ..."Ἑρμείας ἀκάκητα κατ᾿ εὐρώεντα κέλευθα.
πὰρ δ᾿ ἴσαν Ὠκεανοῦ τε ῥοὰς καὶ Λευκάδα πέτρην,
ἠδὲ παρ᾿ ἨΕΛΙΟΙΟ ΠΥΛΑΣ καὶ δῆμον ὀνείρων
ἤϊσαν: αἶψα δ᾿ ἵκοντο κατ᾿ ἀσφοδελὸν λειμῶνα,
ἔνθα τε ναίουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων."

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ "ο πονηρός Ερμής, να φτάσουνε στις μούχλιες στράτες κάτω.
Μπροστά απ᾿ του Ωκεανού τα ρέματα κι από τον Άσπρο Βράχο
κι άπο τις ΠΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ διάβηκαν, μετά κι απ᾿ των ονείρων
τη γη, και φτάσαν δίχως άργητα στο ασφοδελό λιβάδι,
κει πέρα που οι ψυχές πορεύουνται, των πεθαμένων οι ίσκιοι."

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΙΛΗΣΕΙ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ....«Αν ο γυιός του Αριστοφάνη όντας ωραίος πετυχαίνει σαν την μορφή του ωραία έργα, έχει φτάσει στις υπέρτατες αντρίκειες αρετές. Δεν είναι κι εύκολο την άβατη θάλασσα να περάσεις και πιο πέρα να πας κι από του Ηρακλή τις στήλες που έστησε ο ήρωας θεός, εσχάτους μάρτυρες ξακουστούς για τα καράβια»
ΠΙΝΔΑΡΟΣ-ΝΕΜΕΟΝΙΚΟΣ ΙΙΙ 20

ΗΛΙΟΣ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ...ΟΠΟΤΕ ΟΤΑΝ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ

«Από την πατρίδα τους με τις τρανές αρετές τους άγγιξαν τις στήλες του Ηρακλή. Ας μην γυρεύουν δόξα μεγαλύτερη» ΠΙΝΔΑΡΟΣ-ΙΣΘΜΙΟΝΙΚΟΣ IV 11-12

ΠΕΡΑΣΑ ΕΙΔΑ...ΦΟΡΤΙΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΑΙ ΞΑΝΑΓΥΡΙΣΑ ΠΙΣΩ.ΞΕΡΕΙΣ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ....ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

ΑΓΑΠΗΤΟ ΙΣΧΥΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΣΤΙΣ 1/6/17 20:24

ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ....ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΟΓΕΝΕΙΣ....ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΑΝΙΖΟΥΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ,ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΑΚΡΙΒΩΣ.!! ΓΙΑΤΙ ΞΕΡΡΟΥΝ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΓΕΝΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΑ ΓΕΝΙΑ...ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΟΙ "ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ" ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΥΛΗΣ, ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΤΟΥΣ ΕΔΩ...ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ Η ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΜΑΧΗ.

Η ΨΥΧΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΒΑΣΗ ΔΥΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΝ-OFF ΟΠΟΥ ΟΝ=ΟΝ ΚΑΙ ΟΠΟΥ OF= μΗ ΟΝ. ΤΟ "ΠΥΡ" ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟ ΔΥΑΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΧΧΧΧ.

Anonymous said...

Συγνωμη που παρεμβαινω στην ωραια σας κουβεντα. Θα ηθελα να ρωτησω το Ισχυς και τον ΧΧΧΧ και οποιος αλλος θελει να μας πει συνοπτικα με μερικες προτασεις, πως θα πρεπει να ζει ο γνησιος Ελληνας και σε τι ιδεες να πιστευει.
Αυτο για γενικη βελτιωση μας αλλα και για αποφυγη σ'αυτο που ανεφερες Ισχυς... "ΚΙ ΕΤΣΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΩΚΟΣΜΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΑΣ"

Ηταν ο τροπος ζωης στην αρχαια Σπαρτη κοντα στον τροπο ζωης που πρεπει να εχει ο γνησιος Ελληνας και Ελληνιδα;

Τελος, μπορει να μου εξηγησει κανεις πως ο Ησιοδος γραφωντας για τα 5 γενοι, προβλεπει με αλληγορικο τροπο τα γεγονοτα που συμβαινουν στην εποχη μας; Δεν τον εχω διαβασει αλλα εχω ακουσει μια ομιλια της Αννας Τζιροπουλου που τα αναφερει.

Υ.Γ. ΧΧΧΧ και εγω εχω την απορια πως και του Πλατωνα τα εργα ολα σωθηκαν ενω αλλων οχι. Μηπως επειδη προτεινει αριστοκρατια, κατι που βολευε τους ολιγαρχες; Μηπως η θεια προνοια; Για σκεψου να μην ειχαν σωθει κι αυτα τα εργα, ακομη θα ειχαμε μεσσαιωνα..

ΙΣΧΥΣ said...

ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΙΔΕΑ. ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ (ΟΧΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ) ΕΝΑ ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ. ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ ΑΝΕΛΑΜΒΑΝΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΝΑ ΕΜΦΥΣΗΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ. (ΑΛΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΙΧΕ Η ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΑ ΑΛΛΗ Η ΑΘΗΝΑ π.χ). ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑΝ ΟΜΩΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΟΣ" . ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΟΧΗ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΜΑΘΕΙΣ. Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΚΑΣΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ. ΕΚΕΙ ΘΑ ΣΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΔΕΚΑΔΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΑΥΤΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΟΥ ΨΥΧΟΣΥΝΘΕΣΗ.

(Π.Χ ΕΝΩ ΜΟΥ ΑΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΚΥΝΙΚΟΙ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ "ΕΡΕΘΙΖΟΥΝ" ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΕΛΕΓΑ ΠΟΤΕ ΝΑ ΖΗΣΩ ΣΕ ΠΥΘΑΡΙ ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΟΓΕΝΗ. ΔΕΝ ΜΟΥ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΙ , ΕΝΩ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΑΝΤΙΠΑΘΩ ΤΟΥΣ ΣΟΦΙΣΤΕΣ.)

ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΘΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΜΕΝΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΝΑ ΓΡΑΨΩ.

https://isxys.blogspot.com/2010/08/blog-post_13.html

ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΩ ΕΓΩ ΝΑ ΖΩ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ.

Υ.Γ: ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΕΣΩΘΗΣΑΝ ΔΙΟΤΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΕΝΟΜΙΣΑΝ ΠΩΣ ΠΕΡΙΕΙΧΑΝ ΝΥΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΡΜΗΝΕΥΑΝ ΩΣ ΜΟΝΟΘΕΙΣΜΟ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΙΧΑΝ ΔΙΚΙΟ ΔΙΟΤΙ ΝΟΜΙΖΩ ΠΩΣ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΔΕΝΤΡΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥ. ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΙΟΥΔΑΙΟΓΕΝΕΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΚΡΑΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΝΤΡΟ ΜΟΝΟΝ ΤΟΝ ΚΟΡΜΟ ΤΟΥ, ΑΝ ΚΑΙ Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ , ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΛΗΞΕΙΣ. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΕΙΣΗΧΘΕΙ ΚΑΙ Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΘΕΝ ΑΓΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ.

ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΤΗΤΑ , Ο ΠΛΑΤΩΝ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΥΣΕ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΑΛΛΑ ΟΝΤΩΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ ΔΛΔ ΤΩΝ ΚΑΛΥΤΕΡΩΝ. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟΤΕ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΩΝ, ΑΡΑ Η "ΙΣΧΥΣ" ΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙ ΠΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΤΕΤΟΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ (ΔΛΔ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ) ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΜΕΣΑΙΟ ΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ή ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ "ΣΦΙΞΕΙ" ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ, Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ ΣΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. (ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ, ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΕ. ΜΕΡΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ)

ΙΣΧΥΣ said...

ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΑΤΟΜΙΚΟ) ΠΛΕΓΜΑ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΩΝ ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΠΥΞΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ ΠΟΡΕΙΑ. Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΛΕΚΤΙΚΑ ΑΠΛΗ, ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕΤΕ ΟΛΟΙ.

- ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΟΤΙ ΛΕΤΕ.
ΚΙ ΑΝ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ ; ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ή ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΑ ΗΤΑΝ ΛΑΘΟΣ;
- Η ΑΡΧΗ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΚΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΣΟΥ. ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΦΟΡΑ ΝΑ ΚΡΑΤΑΣ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ. ΤΩΡΑ ΝΑ ΔΕΧΤΕΙΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ. ΑΥΤΟ ΘΑ ΣΟΥ ΜΑΘΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΑΣ ΒΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΟΤΙ ΤΑΖΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΣ. ΘΑ ΥΠΟΠΕΣΕΙΣ ΣΕ ΛΑΘΗ, ΟΛΟΙ ΚΑΝΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΓΝΩΣΙΑΚΟΥ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΣΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΚΑΝΕΙΣ. ΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΟΣΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΜΙΛΑΣ. ΑΡΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΣ ΜΟΝΟΝ ΟΤΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ή ΣΧΕΔΟΝ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΛΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ "ΚΟΣΤΙΣΕΙ", ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΘΑ ΣΕ ΑΝΕΒΑΣΕΙ. ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΟ.

ΑΥΤΗ Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΙΑ ΔΙΑΛΥΜΕΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΟΠΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΩΡΑ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ. ΕΑΝ ΑΥΤΗ Η ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ (ΟΣΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ) ΤΟΤΕ ΕΧΕΙ ΤΕΘΕΙ Η ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΝΑΠΤΥΞΗ. ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ Ο ΝΟΜΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΝΟΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ, ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ.

Anonymous said...

''ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΑΣΑΜΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΨΥΧΕΣ ΞΑΝΑ-ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΩΣ ΧΑΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΤΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΝΣΑΡΚΩΘΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΦΥΛΛΕΣ. ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΨΥΧΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ. ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΝΕΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΟΥΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΕΛΕΓΧΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ "ΚΑΚΟΥΣ" , ΟΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑΝ ΩΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΔΩ ΓΙΑ ΜΑΣ, ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΟΝΤΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ. Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΔΙΑΤΑΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ. ΠΕΡΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΟΥ, ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΙΝΕΙ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ, ΕΝΩ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΑΥΞΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΜΑΚΑΡΙΤΗ. ''


ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΙΆΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΣΗ.ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ.ΔΕΝ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΤΟ ΓΕΝΟΝΟΣ ΚΑΠΟΙΟΣ/ΚΑΠΟΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ - ΤΑΛΕΝΤΑ ΜΗ ΕΠΙΚΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΙΣΧΥΡΗ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΠΩΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑΖΗΣΕΙ;ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΠΩΣ ΝΑΙ...ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.ΤΟ ΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΑΡΡΗΤΟΝ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΜΗ ΕΠΙΔΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ. ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟ ΕΠΕΚΕΙΝΑ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ, ΤΟ ΘΕΙΟΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΟΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΕΙΟΥ ΝΟΕΙΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΝ-ΟΤΗΤΑ. Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΝΟΗΣΗ - ΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΝΑΙ, ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ. Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΗΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΨΥΧΗ, ΑΥΤΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΝΟΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΗΤΟ ΚΟΣΜΟ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ. Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΗΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ,(ΟΠΩΣ ΕΧΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΠΟΛΛΑΚΙΣ ΕΣΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ) ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ ΔΕ ΕΑΝ ΣΤΡΕΦΕΙ ΤΑ ΒΛΕΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΗ, ΤΟΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΔΕΥΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΗΤΟ ΚΟΣΜΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΕΚΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑ. ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ.

-ΔΗΜΗΤΡΑ-

XXXX. said...

ΕΡΩΤΑΤΕ ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ..."πως θα πρεπει να ζει ο γνησιος Ελληνας και σε τι ιδεες να πιστευει."

Ο ΕΛΛΗΝ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΔΕΑ,ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΟΣ,ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ,ΑΕΝΑΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ....ΕΤΣΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΛΑΤΩΝΑ ΟΛΟΣ Ο ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ (Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ) ΓΥΡΙΖΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ....ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ. Ο ΕΛΛΗΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ Δ-Ι-Κ-Α-Ι-Ο ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ η ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ" ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ...ΣΤΟΥΣ ΑΛΗΘΗΣ,ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ, ΣΤΟΥΣ ΓΝΗΣΙΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ/ΗΓΕΤΕΣ/ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥΣ.

"…δίκαιος – αια – ον ΑΝ, θυλ. δίκαιη κ. δίκια Δ, επί προσ.: ο τηρών τους νόμους η τα έθιμα Α. 2 Α ηθικός, έντιμος, ευσεβής. 3 ο απονέμων δικαιοσύνην. 4 ο ισορροπημένης σκέψεως, αντιλήψεως. 5 Α επί προς.: αρμόδιος, κατάλληλος· γνήσιος, πραγματικός, ευσυνείδητος. 6 επί αφηρημένων εννοιών: ο σύμφωνος προς το νενομισμένον η το ορθόν, ο πρεπούμενος…. (βλ. και Δημητράκου Δ. Νέον Ορθογραφικόν Ερμηνευτικόν Λεξικόν Επιτομή, σελ. 395). "

ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΟΠΩΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ Ο ΔΙΚΑΙΟΣ...ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΠΕΡΙ ΗΘΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΗΣ, ΩΣΤΕ ΕΤΣΙ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ, ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΣΕΛΕΥΤΟΙ ΕΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ,ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ.....ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΣΤΟ ΡΗΜΑ "ΔΙΚΑΙΟΣ" ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ "ΓΝΗΣΙΟΣ" ΚΑΙ "ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ"!!!

"
…Γνήσιος – ια – ιον. Ο εκ νομίμου γάμου γεννηθείς. ΙΙ Ο αληθινός, ο αυθεντικός... (βλ. και Επίτομον Ορθογραφικόν – Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου, σελ. 1102)."

ΕΠΙΣΗΣ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΑΦΗΣΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΕΙΣ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΘΕΟΛΟΓΙΑ" (ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΝΟΙΑ) ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΟΡΘΑ....ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΤΟΥΣ Ν-Ο-Μ-Ο-Υ-Σ....ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΕΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ...ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΝΑ ΤΡΟΠΟ....ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΠΩΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΚΑΤΑΝΟΜΑΣΤΟΙ.ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕΒΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ,ΤΟΤΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΟΥΝ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ....ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΝΤΟΥ.

ΑΡΑ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΤΙ "ΕΙΔΟΥΣ" ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΧΟΥΜΕ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ. ΜΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΚΑΙ Δ-Ι-Κ-Α-Ι-Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ΛΙΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΟΥΣ....ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΒΑΙΝΕΙ.....ΟΤΑΝ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΙΝΑΙ "ΣΑΠΙΑ" ΚΑΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΗ ΟΠΩΣ ΣΗΜΕΡΑ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΝΑ ΕΧΕΙ, ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΗΝ ΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΑ.

Υ.Γ ΑΡΑ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΕΙ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΗΘΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΡΩ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΙ....Η ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ...ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΑΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΔΙΑΟΛΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΟΥΔΕΙΣ ΕΧΕΙ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΣΧΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ, ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ....ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΟΔΩΘΕΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΑΛΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ. ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΟΙ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΙ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

" Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΗΤΑΝ ΜΟΝΟΘΕΙΣΤΙΚΗ "

Ο ΠΡΩΤΕΥΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΟΝΟΘΕΙΣΜΟΥ ΠΡΙΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ...ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΒΑΝΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ.Ο ΠΡΩΤΕΑΣ ΕΙΧΕ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΛΕΟΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ ΟΤΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ Ένθεων Ελεύθερων Ελλήνων (Ε-Ε-Ε) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ.

ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΧΟΥΝΕ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΧΕΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΟ ΕΝΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΟΠΩΣ ΕΓΩ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗΤΗ "Α.Α")...ΘΑ ΠΩ ΜΟΝΑΧΑ ΟΤΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ "ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ" ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΗ "ΦΟΡΤΙΣΗ" ΣΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ/ΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΠΟΣ....ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΑ ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΤΗ "Α.Α" ΕΧΟΥΜΕ ΚΟΙΝΗ "ΦΟΡΤΙΣΗ". ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΕΓΩ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΩ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΑΤΟΜΑ ΕΙΧΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΧΡΟΝΟ η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΕΔΩ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

"ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΙΆΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ,"

ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΗΛΙΟ ΑΝΑΕΡΕΣΑΙ;;;ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΣ η ΣΤΟΝ ΑΛΛΟ/ΟΥΣ;;

ΧΧΧΧ.

ΙΣΧΥΣ said...

-ΔΗΜΗΤΡΑ-

...."Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑ ΓΗΙΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ"...

και/ή ΞΕΠΛΗΡΩΜΑ ΧΡΕΟΥΣ ή ΟΝΤΩΣ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕΑΙ ΝΑ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΜΑΛΑΚΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΩ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ ΑΡΑ ΕΓΩ ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΕΟΣ ΞΕΠΛΗΡΩΝΩ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΜΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ, ΜΑΛΛΟΝ ΧΑΡΑΜΙ ΠΗΓΕ/ΠΑΕΙ Η "ΘΗΤΕΙΑ".

ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΚΑ ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ..."ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ", ΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΩΣ Ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΠΗΓΕΣ. ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ. ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΒΑΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ.

ΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΨΥΧΗΣ ΕΝΝΟΕΙ ΠΩΣ Η ΨΥΧΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΑΣΤΡΑ ΚΥΚΛΟΥΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΕΩΣ ΤΟΤΕ ΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ.
ΑΝ ΕΝΝΟΕΙ ΠΩΣ Η ΨΥΧΗ ΤΕΛΙΚΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ "ΓΝΩΣΗ", "ΝΟΗΣΗ", "ΑΝΤΙΛΗΨΗ" ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΚΟΜΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΑ.

ΑΝ ΕΝΝΟΕΙ ΠΩΣ ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΕ 1 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ ΔΙΑΦΩΝΩ ΚΑΘΕΤΑ. ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ ΔΕΝ ΗΜΟΥΝ ΠΟΤΕ ΚΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟΔΗΜΗΣΩ ΤΟ ΙΔΙΟ ΘΑ ΕΙΜΑΙ. ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΚΟΣΜΙΚΕΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΕΣ Κ.Λ.Π ΟΣΟΙ ΘΕΛΟΥΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΩΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ. ΕΓΩ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΩ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΠΛΑΝΙΕΜΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ ΜΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΤΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΥ. ΑΣ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ Η ...ΜΥΓΑ ΠΟΥ ΧΑΛΑΕΙ ΤΗΝ ΣΟΥΠΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ..."ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΤΗΤΟΣ". (ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΓΩ.)

ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΩΡΑ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗΣ. ΣΥΜΦΩΝΩ ΠΩΣ ΚΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΣΟΥ ΠΩΣ Η ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΩΝ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΙΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ΜΗ ΨΥΧΟΦΘΟΡΕΣ (ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΩΦΕΛΙΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ. ΑΛΛΑ...

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΑΝ ΜΙΑ ΨΥΧΗ (ΕΙΔΙΚΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΤΗΣ "ΒΟΛΤΑ") ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ, ΟΠΩΣ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΑ ΦΩΤΑ ΤΣΙΡΚΟΥ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΕΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ; ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΥΧΗ, Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ "ΨΥΧΟΦΘΟΡΑ" . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ "ΠΕΡΑΣΕΙ" ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΗΠΙΑ , ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΣΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ.

ΕΚΕΙ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ Η ΕΜΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΙΟ "ΩΡΙΜΕΣ" ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ. ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕ ΨΥΧΗ ΣΤΗ ΓΥΡΑ ΤΗΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ "ΝΟΙΑΖΟΝΤΑΙ". ΕΚΕΙ ΕΙΧΕ ΝΟΗΜΑ ΚΑΙ ΥΠΑΡΞΗ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΕΤΗ -ΚΑΚΙΑ, ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ, ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ, Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ,Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ Κ.Λ.Π) ΠΟΥ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΣΑΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ.

ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΟΝΟΝ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ, ΚΙ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ. ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΩΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΟ. ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΑΝΤΙΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ Η ΥΛΗ ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ Η ΨΥΧΗ ΣΤΗΝ ΥΛΗ. ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΜΕ "ΚΑΜΜΕΝΟ" ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΛΛΗΦΘΟΥΝ;

ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΥΛΗ ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ. ΟΛΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ (ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ) ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ ΟΜΩΣ ΣΑΝ "ΦΑΡΜΑΚΟ" ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ. ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ Ο ΥΛΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΑΓΑΘΑ. ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΑΥΤΑ. ΟΧΙ ΣΑΝ ΑΥΤΟΣΚΟΠΟ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΑΝ ΜΕΣΑ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΥΠΕΡΤΕΡΩΝ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ.

ΙΣΧΥΣ said...

ΧΧΧΧ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΟΙ ΗΛΙΟΙ , ΟΠΩΣ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ ΕΠΑΨΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ. ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΕ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΠΑΝ. ΜΟΝΟΝ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ. ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΛΟΙΠΟΝ, ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ, ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΑΠΟΚΟΥΜΠΙ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΗΛΙΟ. ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΑΝ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΟΥ ΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ.

XXXX. said...

"ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΒΥΘΙΣΗ ΤΗΣ ΑΤΛΑΝΤΙΔΟΣ, ΝΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΑΚΙΑ ΜΑΣ. ΞΕΡΕΙΣ ΟΙ ΗΛΙΟΙ , ΟΠΩΣ ΚΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ, ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ."

ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΒΥΘΙΣΤΗΚΕ ΗΤΑΝ Η ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ....ΜΙΑ ΝΗΣΟΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΕΛΧΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ..ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ....ΤΟ ΟΝΟΜΑ "ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ" ΒΓΑΙΝΕΙ, ΕΤΥΜΟΛΟΓΗΤΑΙ ΑΠΟ 3 ΕΤΥΜΑ....Η ΑΡΧΙΚΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΓΗ...ΙΣΩΣ Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ...ΚΑΤΙ ΗΡΘΕ ΕΔΩ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΘΕΙ.ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΟΤΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΣΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ...ΟΠΩΣ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ...ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΛΑΝΗΤΗΣ....ΑΛΛΑ Ο ΑΙΘΕΡΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ/ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.

"ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΝΕ ΟΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΟΥΝ ΤΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ. ΜΠΟΡΕΙΣ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΑΝ Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΟΥ ΤΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ. "

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΠΕΙΔΗ ΠΕΡΑΣΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΡΟΣΦΑΤΑ....ΟΤΑΝ ΕΦΤΑΣΑ ΕΚΕΙ ΗΤΑΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ, ΦΩΝΑΞΑ ΚΑΙ ΕΙΠΑ ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΑΩ ΣΤΟ "ΣΠΙΤΙ" ΜΟΥ...ΟΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΔΩ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ... ΚΑΙ ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΑΝΟΙΞΑΝ. ΕΠΡΕΠΕ ΟΜΩΣ ΝΑ ΓΥΡΙΣΩ ΝΑ ΠΙΣΩ, ΟΤΑΝ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΟΥ,ΘΑ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ....ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΠΑΛΙ....ΟΠΟΤΕ ΕΓΩ ΚΡΙΝΩ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ.ΜΑΛΛΟΝ ΣΕ ΜΕΝΑ ΣΥΝΕΒΗ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ....ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΣ η ΤΙ ΕΙΜΑΙ.ΤΟ "ΣΠΙΤΙ" ΜΟΥ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ....ΠΡΟΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΝ ΗΛΙΟ...ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΠΟΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟ,ΔΥΝΑΤΟ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

"ΔΕΝ ΘΕΩΡΩ ΤΗΝ ΥΛΗ ΩΣ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΚΑΚΟ. "

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ....ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΟ ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΟ, ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ Η ΨΥΧΗ,ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ....ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΟΡΑΤΟ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΥΛΗΣ.ΑΠΟ ΤΑ ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΨΥΧΗ ΣΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ....Η ΟΜΙΛΟΥΣΑ ΦΗΓΟΣ ΤΗΣ ΑΡΓΟΥΣ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΔΩΡΟ...ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΕΙΧΑΝ ΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΥΛΗ ΜΕΜΙΓΜΕΝΗ!!!!ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ....ΑΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ
ΟΥΡΑΝΟΣ=ΑΝΤΙΥΛΗ ΚΑΙ ΓΗ=ΥΛΗ ΥΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΛΗ ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ....ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ η ΕΝ ΕΝΝΟΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 1 ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΟΝ....ΑΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΛΗΣ...ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΜΟΡΦΗ ΖΩΗΣ/ΥΠΑΡΞΗΣ/ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΘΟΤΙ ΤΟ ΕΝ/ΕΝΑ/1 ΗΤΑΝ ΕΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΟΝ/ΣΥΜΠΑΝ/ΓΑΛΑΞΙΑΣ/ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ 2 ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΥ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΗΛΙΟ/ΗΛΙΟΥΣ ΚΑΙ ΨΥΧΕΣ....ΑΛΛΟ ΗΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΛΛΩΝ...Ο ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΝΤΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΤΟΥ, ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ....ΕΝΩ Ο ΗΛΙΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ.

ΧΧΧΧ.

Anonymous said...

ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ Η ΥΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΚΑΚΟ.ΛΥΠΗΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΘΥΜΑ ΑΥΤΗΣ.ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ.Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΑΦΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ.Ο ΠΛΑΤΩΝ ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΛΟΓΟ ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΨΥΧΗ,ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΙ ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΝ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙ Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ,ΠΛΩΤΙΝΟΣ.ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΩΣ ΨΥΧΑΓΩΓΟΣ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΟ - ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΜΗ ΑΣΧΟΛΙΕΣ.

Υ.Γ: ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΕ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΩΣΤΕ...

-ΔΗΜΗΤΡΑ-

XXXX. said...

ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙΣ....ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΔΙΚΟΣ ΣΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ.....ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΗΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ, ΗΤΑΝ ΓΙΑΤΙ ΕΓΡΑΨΕΣ ΑΥΤΟ:

"ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΨΥΧΕΣ ΠΟΥ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΑΡΚΩΘΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΙΆΥΤΕΣ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΣΗ."

ΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΣΗ;;;;;ΤΙΣ ΕΙΔΕΣ;; ΤΙΣ ΑΚΟΥΣΕΣ;; Η ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΠΟΥ;;;ΑΝ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ...ΤΟΤΕ ΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ, ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Η ΒΙΒΛΙΟ.ΕΙΤΕ ΘΑ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΩΜΑ ΕΙΤΕ ΘΑ ΤΟ ΕΧΕΙΣ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ....ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΑΛΛΟΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΣΕΝΑ....ΚΑΙ ΟΥΤΕ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΗΝ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ" ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Π-Ω-Σ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ.!!!!ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ...ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΜΜΕΝΟΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΙ....ΑΛΛΑ "ΕΚΠΥΡΩΣΗ" ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ....ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΟΥ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΕΚΠΥΡΩΣΗ" ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ.

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

ΤΕΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟ "ΑΡΧ..Ι...ΔΙ" ΟΧΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΡΙΣΙΑ ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΡΧ(ηγός)...Ι(πτάμενου)....ΔΙ(σκου)
ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΣΑΙ ΟΥΦΑΡΧΟΣ.!!!

ΧΧΧΧ.

XXXX. said...

ΤΕΛΙΚΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΗ "ΣΠΑΤΟΥΛΑ" ΔΗΜΗΤΡΑ...ΕΝΩ ΜΑΣ ΓΡΑΦΕΙΣ ΕΔΩ...".ΜΕ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ"

ΜΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΤΟΝ ΠΛΩΤΙΝΟ....ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΠΑΡΙΑ ΟΤΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΝ.....ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΜΕΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΣ ..."ΑΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΩΣ Ο ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΜΟΥ ΠΗΓΕΣ. ΟΤΙ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΝΕΙ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΣ. ΤΟΝ ΒΡΙΣΚΩ ΒΑΡΕΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ. "

ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΓΑΡΓΑΡΑ ΚΑΙ ΚΟΒΕΙΣ ΡΟΔΑ ΜΥΡΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΥΦΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ ΣΤΙΣ 2/6/17 20:26 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΜΙΛΑΣ ΚΑΙ ΛΕΣ ΟΤΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΕΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΛΟ.....ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΣΥ ΕΧΕΙΣ ΕΓΚΕ-ΦΕΛΛΟ. ΜΗΝ ΠΑΡΕΞΗΓΗΘΕΙΣ ΦΙΛΙΚΑ ΣΟΥ ΤΟ ΛΕΩ....ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΘΕΙΣ ΛΙΓΑΚΙ....ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΚΟΒΩ.....ΑΝ ΕΙΧΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΛΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΚΕ-ΦΕΛΛΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΗΓΑΙΝΕΣ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΜΟΣΑΝΤ.!!

ΧΧΧΧ.

ΙΣΧΥΣ said...

ΧΧΧΧ

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ- ΔΕΙΧΝΟΥΝ, ΒΓΑΖΟΥΝ, ΕΜΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΦΤΑΣΑΜΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ. ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΙΤΙΩΣ, ΠΟΛΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΨΗ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΩΝ (ΠΟΥ ΕΤΣΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΩΝ , ΕΠΑΨΕ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ "ΕΞΥΠΝΑΔΑ" ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΑΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ "ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ" ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ, ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η -ΔΗΜΗΤΡΑ-. ΕΑΝ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΕΣ ΠΩΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΕΣΕΝΑ, (ή ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΕΣΕΝΑ) ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΩΣ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ "ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΗΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ", ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ-, ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΑ, ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΟΧΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΗΣ -ΔΗΜΗΤΡΑΣ-, ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΕΣ. Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ (ή ΟΧΙ) ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥΣ.

"ΠΩΣ ΞΕΡΕΙΣ ΟΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΣΗ;;;"
ΖΗΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ- ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΩΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΛΟΥΣ. ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΣΟΥ ΖΗΤΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΟΝΤΩΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΣΕΣ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ.

ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΔΩ, ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ.

XXXX. said...

"ΕΓΩ ΕΚΑΝΑ ΠΡΩΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΕΩΣ "ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ" ΣΧΟΛΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΥΧΙΚΩΝ, ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ. ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η -ΔΗΜΗΤΡΑ-. ΕΑΝ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΕΣ ΠΩΣ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΕΣΕΝΑ, (ή ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΕΣΕΝΑ) ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΞΑΝΑΔΙΑΒΑΣΕ ΣΤΗ ΡΟΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ. "

ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΥΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ...ΟΤΙ ΤΟ ΕΓΡΑΨΕ ΓΙΑ ΜΕΝΑ....ΓΙΑΤΙ ΗΜΟΥΝ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΑΝΕ ΕΡΩΤΗΣΗ...ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΤΟ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΕΛΕΓΕ ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ, ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΟΥ ΛΕΕΙ..."ΝΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ...ΝΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ" ΑΡΑ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ "ΚΟΛΛΑΕΙ" ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΕΝΑ....ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΕΙΧΕ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕΙ "ΠΟΔΙΤΣΑ"....ΗΜΟΥΝ ΠΟΔΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ Α' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗ ΜΕ ΑΣΠΡΟ ΓΙΑΚΑ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΧΑΝΑ...ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΟΠΩΣ ΑΝΕΦΕΡΕΣ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΑΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ.

"ΖΗΤΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ- ΓΙΑ ΕΝΑ ΘΕΜΑ ΠΟΥ ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ. ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΠΩΣ ΣΕ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΛΛΛΟΥΣ"

ΕΑΝ ΤΟ ΕΙΧΕ ΖΗΣΕΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ....ΑΣΧΕΤΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...ΘΑ ΗΞΕΡΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΕΙ...ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΑΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ, ΕΙΜΑΙ "ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ" ΚΑΙ ΜΠΟΡΩ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΙ ΟΧΙ.

"ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΠΩΣ Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΟΥ "ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΗΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ", ΗΘΕΛΕΣ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ -ΔΗΜΗΤΡΑ-, ΔΙΟΤΙ ΕΓΩ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΠΡΩΤΟΣ ΤΟ ΑΝΕΦΕΡΑ, ΕΞ ΟΥ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ, ΟΧΙ ΩΣ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΤΗΣ -ΔΗΜΗΤΡΑΣ-, ΠΟΥ ΕΣΥ ΕΤΣΙ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΕΣ. "

ΟΧΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΞΕΛΑΒΑ ΕΤΣΙ...Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΗΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ...ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΩ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ...ΠΩΣ ΤΟ ΞΕΡΕΙ.!!ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟ ΜΕ 3 ΤΡΟΠΟΥΣ...ΕΙΤΕ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ (ΝΑ ΤΟ ΕΧΕΙ ΒΙΩΣΕΙ Η ΙΔΙΑ)...ΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΝΑ ΤΟ ΒΡΕΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ...ΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΣ ΤΟ ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ/ΟΙ....ΑΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ...ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟ, ΚΑΙ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ Π-Ω-Σ ΤΟ ΞΕΡΕΙ. ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ Ο ΗΛΙΟΣ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ...ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ...ΣΕ ΑΛΛΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ....ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΓΑΛΑΞΙΕΣ.ΟΠΩΣ ΞΕΡΩ ΟΤΙ ΕΣΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΞΕΡΕΙΣ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΒΑΣΜΑ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ).

XXXX. said...


"ΕΓΩ ΠΑΝΤΩΣ ΑΔΥΝΑΤΩ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΕΜΠΡΑΚΤΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΣΑ ΠΩΣ ΟΛΟΙ ΕΔΩ, ΚΑΝΑΜΕ ΜΙΑ ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ. "

ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ...ΑΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Δ-Ε-Ν ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.ΔΕΝ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ,ΜΑΛΛΟΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΕΨΕΙ η ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ Η ΓΙΑ ΤΟ ΟΤΙ ΤΙΣ ΠΕΡΑΣΑ...ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΥ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΙΛΗΣΕΣ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΑ....ΜΑΣ ΤΟ ΑΦΗΣΑΝ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΩΣ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΜΑΣ....ΑΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ...ΚΑΙ ΑΡΑ ΑΦΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΠΥΛΕΣ...ΚΑΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ...ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΝΟΗΜΑ Η ΛΕΞΗ "ΠΥΛΗ"...ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΟΙ ΠΥΛΕΣ η ΑΛΛΙΩΣ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΖΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟ "ΠΙ-ΡΑ" ΔΗΛΑΔΗ "Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ" (Π=ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΡΑ=ΗΛΙΟΣ)ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ "ΔΙΠΛΕΣ" ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΣΤΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΩΡΟ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΣ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΓΑΛΑΞΙΑ, η ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ (ΤΟΣΟ ΚΡΑΤΗΣΕ) ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ.....ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΠΛΕΣ, ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΟΡΤΑ/ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙΣ/ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΕΙΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΙΣ /ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΜΙΑ ΠΥΛΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ....ΤΟΤΕ Ο ΧΩΡΟΣ ΘΑ ΔΙΠΛΩΣΕΙ ΓΥΡΩ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΟΥ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΝ.

ΟΠΩΣ ΜΠΑΙΝΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ...ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ...ΕΧΟΥΜΕ ΠΥΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΥΛΗ ΕΞΟΔΟΥ....ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΩ ΔΕΝ ΤΑ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ, ΟΥΤΕ ΚΕΡΔΟΣ ΘΑ ΒΓΑΛΩ.....ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ...ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΗΣΥΧΗ....ΟΤΙ ΗΞΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΙΛΗΣΑ.!! ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΟΥ ΣΩΣΙΒΙΟ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ, ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΩ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΚΟΙΜΑΜΑΙ ΗΣΥΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΥΛΩΜΕΝΟΣ ΤΑ ΒΡΑΔΙΑ...ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ, ΤΟΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΥΓΕΙΑ.!!

ΧΧΧΧ.

Anonymous said...

ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΤΟ ''ΔΕΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥΣ,ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ'' ΠΗΓΑΙΝΕ ΩΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ.ΟΛΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ!ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΒΡΕΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΙΡΟΥΣ ΜΟΥ ΕΧΕΙΣ ΠΡΟΣΑΨΕΙ ΠΑΛΙ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ, ΖΗΤΑ ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ''ΤΑΠΕΙΝΗ'' (ΤΟΝΙΖΩ ΤΑΠΕΙΝΗ) ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΝΩΡΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ.ΔΥΟ ΤΙΝΑ,Ή ΜΕ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΠΛΑΚΑ (ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΥΝΑΤΟ) Ή ΚΑΠΟΙΟ ΓΥΝΑΙΟ Σ'ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΙΑ ΚΑΙ ΞΕΣΠΑΣ Σ'ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Μ'ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΟΥ:

- ΤΟ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟ.ΣΥΜΦΩΝΩ ΣΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ,ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΕΝΑ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ.ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.ΕΙΜΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΩ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΝΑ ΛΕΩ Σ'ΟΛΟΥΣ ''ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ''...

- ΞΕΡΕΙΣ ΔΙΑΒΑΖΩ,ΔΙΥΛΙΖΩ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩ ΚΙ ΕΓΩ ΑΡΚΕΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ.ΤΟ ΝΑ ΚΑΤΣΩ ΕΔΩ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΟΣΑ ΕΧΕΙ ΠΕΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ ''ΦΑΙΔΩΝ ΠΕΡΙ ΨΥΧΗΣ'' ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ,ΧΡΟΝΟ ΔΕΝ ΕΧΩ...ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΟΜΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΚΙΆΥΤΟ.

- ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΙΧΑ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΣΕ ΠΕΙΣΩ ΠΩΣ ΟΝΤΩΣ ΤΗΝ ΕΙΧΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ,ΛΥΠΑΜΑΙ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΠΡΟΣ ΕΣΕΝΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΚΥΛΛΑΕΙ ΠΟΛΥ ΓΡΗΓΟΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΑΖΕΙΣ ΞΑΝΑΓΡΑΦΩ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ ΜΑΖΙ ΜΟΥ.ΔΕΝ ΣΕ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΟΠΟΤΕ...ΚΑΝΕΙΣ ΛΑΘΟΣ.ΜΙΑ ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΗ.

ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ:

https://www.youtube.com/watch?v=zBgRrdij-QM

-ΔΗΜΗΤΡΑ-