31/07/2010

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Οί "τούρκοι" είδον ότι δέν έννοιαζόμεθα πλέον διά τό Βαρδαρινόν("σκοπιανόν") Ζήτημα. Δεν άναγνωρίζομεν το τοιούτον κρατίδιον άπλώς ως Βαρδαρία, ίνα τελειώνωμεν με αύτό το σκοπιανόν αίσχος... Άλλά και διά τούς Έλληνας(Βλαχομακεδόνας, τους όντως Μακεδόνας) τής Πελαγονίας-Δαρδανίας άδιαφορούμεν... Τους όποίους ό Βλάχος Κυριάκος Γρηγορίου(Κύρο Γληγόρωφ) τους άνήγαγε είς τον άριθμόν των 500.000 άτόμων. Και δεν θέτομεν θέμα άποδώσεως είς την Έλλάδα της περιοχής όλης Ήρακλείας (Μοναστηρίου-Βιτωλίων) και Πελαγονίας, Γής Έλλήνων, έκ της όποίας οί «άδελφοί» και «όμόδοξοι έβραιοχριστιανοιί» σέρβοι έδίωξαν έκείθεν τώ 1931 τους Έλληνας ... Καί είμεθα ως έρμαια είς τήν διάθεσιν τών έβραιομερικανών ίθυνόντων τού κυριαρχουμένου άπό μίαν σλαυικήν σπείραν κρατιδίου τών Σκοπίων!...

Είμεθα(οί του πολιτικού προσκηνίου) διατεθιμένοι νά έκχωρήσωμεν είς σλαύους άλήτας τό όνομα τής Μακεδονίας μας., άφού έδέχθημεν, έν τη άφροσύνη της διαχειρίσεως των πολιτικών μας πραγμάτων παρά ίουλιανού άποστατήρος, το προκλητικόν έκείνο «Πρώην Γιουγκοσλαυική Δημοκρατία της Μακεδονίας».. Το έν λόγω «κρατίδιον» ούτε «Δημοκρατία» ήτο, ούτε «Μακεδονία»...

Άρα, τότε,διατί οί «τούρκοι», να μην ζητήσουν ν΄ άρπάξουν και αύτοί κανέν κομμάτι της έναπομενούσης γής μας, άλλά και μέρος ή όλον της ίστορικής μας μνήμης έλληνικών τόπων; Δια΄του όρου «τούρκοι» έννοούνται οί το πλείστον μεταλλαγμένοι είς τοιούτους, οί διαπαιδαγωγηθέντες,σκεπτόμενοι και δρώντες με όλην την κακοηθείαν της έκ δυτικής Κίνας προελθούσης, πρό ένδέκα αίώνων, τουρκικής ληστρικής όρδής. Οί το πλείστον όντες γόνοι τών γενιτσάρων τού Παιδομαζώματος τών Έλληνοπαίδων και Ίλλυροπαίδων. Καθώς καί τών έξισλαμισθέντων καί έκτουρκισθέντων Έλλήνων.

Ίδία καθ΄ ό,τι άφορά είς τον Έλληνισμόν της Άσιατικής Έλλάδος(Μικρασίας, της κακώς-κάκιστα καλουμένης, και άπό έμάς, «Τουρκίας»), των μικρασιατών Ίώνων-Φρυγών(«Γιουρούκων»)- Καρών- Λυδών- Καππαδοκών- Ποντίων(των ύπέρ τά 3.000.000 Έλληνοφώνων μουσουλμάνων του Πόντου).

΄Επίσης τον Έλληνισμόν της Χέρσου Έλλάδος, ήτοι των Ήπειρωτών (των λατρών μέχρι του 1460 μ.Ά.Τ. του νεωτέρου Θεού του Πανθέου μας Ζαφειρίου), των Βαλααδών-Βλάχων (λατρών μέχρι τώ 1460 μ.Ά.Τ. της Άφροδίτης-Βενέρας).

Καθώς και των Κρητών ("τουρκοκρητικών" -Έλλήνων μουσουλμάνων, των καλουμένων «Καλησπερηδών»), των Κυπρίων("τουρκοκυπρίων"- Έλλήνων μουσουλμά- νων, των καλουμένων «Λινοβαμβάκων, έξ ών κατήγετο ή μήτηρ του τέρατος Ρ. Ντεκτάς και έξ ών κατάγεται ό νύν δικτατορίσκος των «τουρκοκυπρίων» Έρόγλου) κ.ά..

Διατί νά μήν έπιχειρήσουν νά άρπάξουν καί αύτοί ένα, καί δή μέγα, μέρος τής Έθνικής μας ζωής καί ίστορίας καί, έτσι, νά περιορίσουν τόν έθνικόν μας όρίζοντα καί τήν προοπτικήν τής άνακτήσεως τής Άσιατικής Έλλάδος, την στιγμήν κατά την όποίαν το πράττουν ήδη άλλοι... έπιτυχώς!;

Μεθοδεύεται έπ΄ έσχάτων ή... μετάλλαξις τού τουρκικού παρελθόντος καί ή άναγωγή τής προελεύσεως τής όρδής, όχι άπό τούς ίουγούρους τής δυτικής Κίνας, άλλά άπό τούς... Ίωνας γόνους τού Θαλού, τού Άναξιμάνδρου, τού Ήρακλείτου καί λοιπών Έλλήνων Φωστήρων τής Διανοήσεως! Διατί νά μήν τό έπιχειρήσουν και πράξουν τούτο οί "τούρκοι";

Έν Έλλάδι έχομεν ποταπά όντάρια, τά όποία έβολεύθησαν είς τά άνδηρα έκτροφής κακοηθεστάτων Έλλήνων (ΕΓΩΠΑΘΩΝ-ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ) "πανεπιστήμια", τό "κοινοβούλιον", τόν "συνδικαλισμόν", τά γραφεία τελετών άπεργιών, τόν "τύπον", τό "έπιχειρείν"(είς δοσοληψίας με το άπατηλόν χαρτονόμισμα), τό έν γένει "άραλίκιον"... Τά όποία άμελλούν σκοπίμως νά ένασχοληθούν μέ τά ζωτικά έθνικά ζητήματα. Άλλά και το πλείστον να έργασθούν είς την παραγωγικήν οίκονομίαν. Ήτοι τά ύπέρ τά διακόσια άγροτικά έπιτηδεύματα...

Διότι έπ΄ έσχάτων, οί τής νέας γεννεάς, άπέκτησαν εύαισθήτους... ρίνας και δεν δύνανται να συναναστρέφωνται μετά οίκοσίτων και άλλων ζώων, τά όποία θυσιάζονται, ίνα έπιβιούμεν ήμείς τά άνθρωποειδή... ΄Αποστρέφονται μετά βδελυγμίας πάσαν προτροπήν και πρότασιν μεθέξεως είς, κοπιώδη ίσως, έργα χειρωνακτών και δή άποχειροβιώτων άγροτικών ... Ύποκρίνονται τους «άνέργους», ένώ είναι κραυγαλέως άεργοι, όταν ή γεωργική παραγωγή δύναται να έξασφαλίση έργασίαν είς πάντας, οί όποίοι θα διάγουν φυσιολογικόν βίον κατά τά Θέσμια των Θεών ήμών Μητρός Δήμητρος, Πατρός Διός Φυταλίου και της Πρωτογόνου Κόρης Περσεφόνης...

Άντ΄ αύτών, άδιαφορούντες διά το σάπισμα της έγωρίου γεωργικής παραγωγής είς τους άγρούς και τάς άθρόας είσαγωγάς τοιαύτης ως διατροφικής του πληθυσμού και άπό την Μικρασίαν και το «Ίσραήλ» και το Μαρόκον, κηρύσσουν έαυτούς «άγωνιστές της λεφτεριάς και της θυσίας» είς τάς δημοσίας όδούς με το «φραπεδάκιον» άνά χείρας!... Και φωνασκούν οί άεργοι ούτοι ύπέρ του ίδίου βολεύματος... Και γνωστοποιούν οί άεργοι τής λούφας καί παραλλαγής είς τον ΟΑΕΔ και τάς παρέας των έτέρων αύτών οίκιών, των καφετεριών, πώς είναι... "άνεργοι", διότι δέν τούς διορίζουν είς τό Δημόσιον, ίνα έξασφαλίσουν έκείσε άμειβομένην ραστώνην...

Έξ αύτών προέρχονται και τά κοινωνικά έκείνα παράσιτα, τά όποία παριστάνουν τους δήθεν «άναρχικούς»... Και βαρούν, έν κρυπτώ και παραβύστω, ήτοι άνάνδρως, με έμπρηστικά μέσα, παρασύροντες είς τούτο και μικρά παιδιά, και με τά πυροβόλα όπλα της μαύρης άγοράς της Όμονοίας Άθηνών όποιον κρίνουν αύτοί πώς... κρίνει δυσμενώς τάς άνάνδρους πράξεις των... Και πάς τις γνωρίζει πού το έθνικόν τούτων φρόνημα και φιλότιμον είναι γεγραμμένον

Οί «τούρκοι» προβαίνουν είς... σταυροδρομίας («κροααζιέρας») με πολεμικά σκάφη, τά όποία άποκαλούν παραπλανητικώς «έρευνητικά» έντός της Έλληνικής ύφαλοκρηπίδος... Μας έμπαίζουν... Και άναμένουν κάποιον Έλληνα ναύτην, όστις θα έξοργισθή άπό την ίταμότητα των τοιούτων είς βάρος μας νέων προκλήσεων, να τους άποστείλη καμμίαν μπαταργιάν, ίνα έκκινήσουν όλον τον στόλον των είς το Αίγαίον... Τον όποίον στόλον τους έπέτρεψεν ν΄ άποκτήσουν διά δωρεών Γερμανών, Άγγλων και Άμερικανών, ή μειδοτική τακτική του Καραμανλισμού, όταν το 1974, άμοιρος ούτος γνώσεως ίστορίας και πολιτικής, χάριν κομματικού καιροσκοπισμού, έξήγαγεν την Έλλάδα έκ του ΝΑΤΟ...

Και έδωσεν την δυνατότητα είς τον Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ, τον έπί διεθνούς πεδίου συνωμότην και άρχιπραξικοπηματίαν των κατά Έλλάδος (1967), Χιλής (1973) και Κύπρου (1974) έγκληματικών ένεργειών κατά της αύτοκυριαρχίας των κρατών τούτων (έπρεπε ήδη να κηρυχθή έγκληματίας-δοσίλογος διεθνών έγκλημάτων και να δικασθή είς την Χάγην ως τοιούτος), να έξοπλίση τήν είς ύποπλίαν έναντι της Έλλάδος τελούσαν «Τουρκιάν»...

Ή όποία ούτε το Διεθνές Δίκαιον σέβεται, ούτε άπό την Κύπρον άπέρχεται, ούτε είς τους λαούς της Μικρασίας είναι διετεθιμένη να άναγνωρίση αύτονομίαν. Τουλάχιστον κοινωνικήν και μορφωτικήν... Ούτε είς τά κατεχόμενα έδάφη των Ποντίων, Ίβήρων, ΄Ασσυρίων, Συρίων και Άρμενίων είναι είς τάς προθέσεις της να άναγνωρίση δικαιώματα έπιστροφής είς τάς πατρογονικά των έστίας των διωχθέντων άπό τούς γενοκτόνους αύτών «τούρκους». Ίδία, οί Έλληνες Πόντιοι και λοιποί Μικρασιάται και Θράκες, λ.χ., οί όποίοι πρό του 1923 είχον καταφύγει είς Κριμαίαν, ή την Άμερικήν ή την Αύστραλίαν, δεν περιλαμβάνοντο μεταξύ των «άνταλλαξίμων»,κατά τάς «προνοίας» της Συνθήκης της Λωζάννης. Και έχουν πάν δικαίωμα να έπανέλθουν είς τους έθνικούς μας αύτούς βιοτόπους της Καθ΄ ήμάς Άνατολής, διότι ήσαν μετανάσται και όχι «πρόσφυγες»...

Αύτά όμως όλα προϋποθέτουν ένα Έλληνικόν Ύπουργείον των Έξωτερικών, το όποίον θα διοικείται άπό άγαπώντας την Έλλάδα. Και δεν θα άποτροπιάζονται ούτοι άκόμη και είς το άκουσμα της λέξεως «Έθνικός»... ΄Αλλωστε Έθνικόν έστί, ό,τι έστί Άληθές... Και άληθές είναι λ.χ. ότι δεν είμεθα άναδέλφον έθνος, ως έλεγον βραχυκυκλωμένοι άπό τον έβραιοχριστιανισμόν κάποιοι καταστάντες και άρχοντες του κράτους... Άλλά έθνος Πολύδελφον... Με ύποχρεώσεις πολλάς έναντι έκείνων, οί όποίοι θα έπρεπε νύν να ήσαν έντεταγμένοι είς την Έθνικήν μας οίκογένειαν, λαών και ν΄ άνελάμβανον ούτοι και μέρος της εύθύνης της άντιμετωπίσεως των δυσχερειών του κυρίου έθνικού μας χώρου...

Άντ΄ αύτών, οί πρώην και νύν ίθύντες των πολιτικών μας πραγμάτων περί άλλα τυρβάζουν... Δεν έφιλοτιμήθησαν λ.χ. κάν ν΄ άσχοληθούν με την είσαγωγήν Νόμου Άναγνωρίσεως και της Ύποστάσεως ως Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου της Κοινότητος των Έλλήνων Όλυμπιστών Θρησκευτών...

Δεν έφιλοτιμήθησαν να ύπερασπισθούν τά της έθνικής γής... Και έπιτρέπουν είς βουλγάρους και κρυπτοσλαυοσκοπιανούς είς Χαλκιδικήν, τούρκους είς Δ. Θράκην και Γερμανούς είς τάς νήσους τάς Έλληνικάς να καθίστανται ούτοι κύριοι έμπέδων και οίκοδομημάτων, πρό των όποίων, μάλιστα, άναφανδόν άναρτούν και τάς... σημαίας των χωρών προελεύσεώς των (λ.χ. βούλγαροι και ρώσσοι είς Χαλκιδικήν κ.ά.)...

Δεν έφιλοτιμήθησαν να προβούν είς ξενηλασίαν όλων έκείνων των παρεισάκτων έπηλύδων, οί όποίοι προσεποιούντο τους... «όμογενείς» έκ... Ταταρστάν και Καζαχστάν, οί όποίοι ήγόρασαν είς Μόσχαν και Τυφλίδαν «έλληνικάς» πλαστάς «ταυτότητας» ή έλάμβανον πλαστάς «βεβαιώσεις» γραφείων «έλληνοπιήσεων» περί σχέσεων άλλοτρίων και άλλογλώσσων προς το ήμέτερον γένος (100.000 τοιαύται περιπτώσεις μόνον είς Θεσσαλονίκην!)...

Ένώ έχάριζον έκατομμύρια είς ρακενδύτους τοιούτους, ύπέρ τά 20.000.000 δραχμών είς έκαστον(!!!), διά άγοράς οίκοπέδων ή οίκιών, είς δε τους έν Άθήναις παρεπιδημούντας πακιστανούς μουσουλμάνους έδωσαν ως δώρα διά... κληρώσεως τάς οίκίας του Όλυμπιακού Χωριού!!!... Ένώ έπιτρέπουν είς αύτούς να πωλούν έν μέση και πληθούση άγορά λαθραία σιγαρρέττα και να... δέρουν άκόμη και άστυνομικούς, οί όποίοι προβαίνουν προς αύτούς είς σχετικάς παρατηρήσεις, κατασχέσεις «έμπορευμάτων» ή συλλήψεις τοιούτων ύπονομευτών του κοινωνικοοικονομικού μας βίου, οί όποίοι φθέγγονται το πλείστον είς τουρκόφωνα ίδιώματα!...

Δεν έφιλοτιμήθησαν να προβούν είς πράξεις νομοθετικού περιεχομένου άπαλλοτριώσεως παρανόμων καταλήψεων ίστορικών περιοχών και μνημείων άπό άλλοτρίους, ήμετέρους και δή... έργολάβους πάσης έργολαβίας, ίνα άναδειχθή το ίστορικόν παρελθόν των βιοτόπων του Έλληνισμού...

Ούτω, λ.χ., άντί κρημνίσεως διά έκσκαφέων του μουσουλμανικού έκείνου τερατουργήματος της πόλεως Θεσσαλονίκης, του «Άλκαζάρ», το όποίον ήτο έτοιμον προς κατάρρευσιν μετά τον σεισμόν του 1978, έκόπη πίστωσις... 1.300.000 εύρέων(!!!), προς... άνακατασκευήν του!!!

Ποίον; Το αίσχος αύτό της πόλεώς μας... Το όποίον άνηγέρθη άπό τους μουσουλμάνους, τούς έξισλαμιστάς Μακεδόνων, έπί των έρειπίων του περιωνύμου μέχρι του αίσχρού έκείνου ύπανθρώπου Θεοδοσίου (Ίεχωβαδοσίου) Ναού του Τεμένους του Ήρακλέους... Και έχρησιμοποιήθη άπό τους τουρανούς κυριάρχους ως χώρος κατηχητηρίου είς τον τουρκισμόν των Έλληνοπαίδων του αίσχίστου έκείνου Παιδομαζώματος! Έντός του «Άλκαζάρ» έλάμβανε χώραν ή κατήχησις των άμοίρων παίδων Έλλήνων, οί όποίοι διηρπάγησαν άπό τάς μητρικάς άγκάλας, ίνα στελεχώσουν τον λείψανδρον στρατόν των μογγόλων όθωμανών...

Και έφθασεν και ό κ. Γεώργιος-Γιώργος Άνδρέου Παπανδρέου, ως και ό προκάτοχός του Κ. Καραμανλής ό Β΄έπραξεν, να... έκθειάση το τοιούτον άνοσιούργημα, χάριν της... άναδείξεως, ως είπεν, του... πολυπολιτισμικού παρελθόντος της πολυπάθου πόλεως του Δημητρίου Καβείρου, ίνα «καλοπιάση» την συμμορίαν των «τούρκων»! Ή όποία διοικεί και διώκει τους λαούς της Άσιατικής Έλλάδος, της Μικρασίας...

Ή Θεσσαλονίκη όμως δεν έχει... πολυπολιτισμόν... Διότι,πέραν των, -πολυπληθεστέρων πάντων των έπηλύδων-, ήμετέρων Ύπερελλήνων Βλαχομακεδόνων και των Άρμενίων, οί λοιποί παρείσακτοι, ως οί έβραίοι, οί «βούλγαροι και οί μουσουλμανοποιηθέντες-έκτουρκισθέντες Μακεδόνες, ούδέν είς τον πολιτισμόν της Πόλεως προσέφερον. Ένώ οί έβραίοι, άείποτε μισέλληνες, μόνον διά το «άρμεγμα» των αύτοχθόνων Έλλήνων έμερίμνησαν, ίνα στήσουν το έν αύτή οίκονομικόν των «κρατίδιον» έντός του κοινωνικού των «γκέττου». Δι΄ αύτό και κατέλαβον τους βασικούς τομείς της οίκονομίας της πόλεως(δομικά ύλικά, ξυλεία, σίδηρος,χάρτης, φάρμακα).

Άγε, λοιπόν, ίδωμεν και...φακιόλιον και φέσιον τουρκικόν πάλιν είς την πόλιν των Πολιούχων αύτής Διοσκούρων και σημαίαν «τουρκικήν» έμπροσθεν του μνημείου της Έθνικής μας Άλλοτριώσεως, του «Άκαζάρ» να κυματίζη... «ύπερηφάνως», ίνα εύφραίνονται αί μαύραι ψυχαί έκείνων των καθαρμάτων της «μονής» Βλατάδων, τά όποία περέδωκαν την πόλιν μας είς τον δείλαιον έκείνον Μουράτ, ίνα σώσουν τά τομάριά των και έξασφαλίσουν... «προνόμια» με τά άργύρια της έθνικής προδοσίας...

Ένώ οί σύγχονοι διαχειρισταί των πολιτικών μας πραγμάτων δεικνύονται τόσον μικροί έναντι όλων των προκλήσεων, τάς όποίας δέχεται ό Έλληνισμός, πληττόμενος πολλαχόθεν άπό «φίλους» και έχθρούς...

Διά τό Δ/Σ τού "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ"

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ-ΓΟΥΣΙΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

No comments :

Post a Comment